Nya kul­tur­bor­gar­rå­det vill se pri­va­ti­se­ring av bibb­lor

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Cla­rence Fren­ker

Stock­holms nya kul­tur­bor­gar­råd Jo­nas Nad­de­bo (C) vill se en pri­va­ti­se­ring av Stock­holms bib­li­o­tek. Det be­rät­tar han i en in­ter­vju med DN. ”Ren ga­len­skap”, sä­ger op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Cla­ra Lind­blom (V).

I en in­ter­vju med Da­gens Ny­he­ter för­ra fre­da­gen be­rät­tar Stock­holms nya kul­tur­bor­gar­råd Jo­nas Nad­de­bo (C) att han vill dri­va frågan om möj­lig­he­ten till pri­va­ti­se­ring av Stock­holms stads­dels­bib­li­o­tek.

– Vi har ju många bib­li­o­tek i vår stad, och skul­le man kun­na ut­nytt­ja dem mer kre­a­tivt ge­nom att upp­lå­ta de­lar av lo­ka­ler­na till ci­vil­sam­häl­let och ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner. För att få in mer kul­tur i bib­li­o­te­ken tror vi att det ha­de lett till en mer ak­tiv bib­li­o­teks­po­li­tik, sä­ger han till DN.

Ex­akt hur det­ta skul­le gå till el­ler vil­ka de­lar av bib­li­o­teks­verk­sam­he­ter­na som skul­le be­rö­ras är än­nu för ti­digt att sä­ga, me­nar han i in­ter­vjun. Det blir en frå­ga för det kom­man­de bud­get­ar­be­tet. Men en­ligt Jo­nas Nad­de­bo finns det en sam­syn bland de grön­blåa att ut­veck­la bib­li­o­te­ken, och då är frågan om pri­va­ti­se­ring en sten han själv vill lyf­ta.

Men att läg­ga ut all verk- sam­het på ent­re­pre­nad är in­te ak­tu­ellt i ett förs­ta led, en­ligt Nad­de­bo.

– Jag tror det ska ge­nom­fö­ras an­svars­fullt och ut­i­från de för­ut­sätt­ning­ar som finns, sä­ger han till DN.

Op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Cla­ra Lind­blom (V) är starkt kri­tisk.

– Det är ren ga­len­skap att pri­va­ti­se­ra Stock­holms väl fun­ge­ran­de bib­li­o­tek. Bib­li­o­te­ken är jät­te­po­pu­lä­ra och bib­li­o­te­ka­ri­er­na och den öv­ri­ga per­so­na­len är myc­ket kun­ni­ga. Dess­utom be­drivs det mas­sor av kul­tur­verk­sam­het på bib­li­o­te­ken re­dan idag, sä­ger hon i ett press­med­de­lan­de.

KUL­TUR­BOR­GAR­RÅD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.