Grön­blåa ko­a­li­tio­nen fort­sät­ter med fe­mi­nis­tisk stads­pla­ne­ring

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Sop­hie Stig­fur

Ef­ter makt­skif­tet i Stock­holms stad med­de­lar de grön­blåa att man kom­mer fort­sät­ta med den fe­mi­nis­tis­ka stads­pla­ne­ring­en som in­för­des un­der de röd­grö­nas sty­re.

Men vad det egent­li­gen in­ne­bär är oklart.

Det rå­der en för­vän­tans­full stäm­ning i Fo­rum för Ar­ki­tek­turs lo­kal på Ring­vä­gen. Här ska Kvin­nors Bygg­fo­rum, på Han­na Wahl­berg och Ve­ro­ni­ca Wi­mans initiativ, star­ta upp en ny ar­bets­grupp som ska job­ba med fe­mi­nis­tisk stads­pla­ne­ring.

De är gla­da över den sto­ra upp­slut­ning­en: ett 30- tal kvin­nor från oli­ka de­lar av bran­schen har kom­mit för att dis­ku­te­ra oli­ka sätt att få in jäm­ställd­hets­per­spek­ti­vet i allt från stads- och tra­fik­pla­ne­ring till själ­va bygg­pro­ces­ser­na.

– Vi sam­las för att fånga upp idéer och kom­pe­tens och dis­ku­te­ra vad vi vill fo­ku­se­ra på just nu för att åstad­kom­ma en stad för al­la, sä­ger Han­na Wahl­berg.

Krav på in­vol­ve­ring

Det var 2016 som Stock­holms röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­tet blev först i Sve­ri­ge att ta be­slut om fe­mi­nis­tisk stads­pla­ne­ring.

Kon­kret in­ne­bar det bland an­nat att det skrevs in som ett krav i ägar­di­rek­ti­ven för sta­dens bo­stads­bo­lag, vil­ket bland an­nat in­ne­bär att när­bo­en­de i hög­re grad ska in­vol­ve­ras vid bygg­pro­jekt.

– Det hand­lar om att tit­ta på stads­bil­den med jäm­ställd­hets­glas­ö­gon och ska­pa det of­fent­li­ga rum­met så att det är tryggt och väl­kom­nan­de bå­de för män och kvin­nor, sa Ann-Mar­ga­ret­he Livh (V), då­va­ran­de bo­stad­s­och de­mo­kra­ti­bor­gar­råd.

Plo­ging har upp­rört

Det som kanske bli­vit all­ra mest upp­märk­sam­mat är den jäm­ställ­da snöröj­ning­en. Mo­del­len går ut på att i hög­re grad plo­ga för gång­tra­fi­kan­ter, cy­klis­ter och kol­lek­tiv­tra­fik – tra­fik­slag som of­ta­re väljs av kvin­nor – fö­re bil­vä­gar­na som of­ta­re nytt­jas av män. Nå­got som kal­la­des ”en aning få­nigt” av då­va­ran­de op­po­si­tions­bor­gar­råd Ce­ci­lia Brinck (M), som un­der­kän­de sats­ning­en to­talt i en in­ter­vju med SVT.

Ef­ter att den grön­blå ko­a­li­tio­nen ta­git över mak­ten i Stads­hu­set med­de­lar M att man kom­mer att fort­sät­ta ar­be­ta med fe­mi­nis­tisk stads­pla­ne­ring.

Be­träf­fan­de åter­koms­ten av den jäm­ställ­da snöröj­ning­en kan MP, som an­sva­rar för tra­fik­frå­gor, in­te ge någ­ra be­sked ef­tersom bud­get­för­hand­ling­en in­te är klar för­rän 14 november.

M kan in­te hel­ler pre­ci­se­ra vad det fe­mi­nis­tis­ka för­håll­nings­sät­tet egent­li­gen kom­mer in­ne­bä­ra.

Oro­lig för makt­skif­tet

Ve­ro­ni­ca Wi­man, so m ar­be­tar med håll­ba­ra stra­te­gi­er in­om stads­ut­veck­ling, är oro­lig för vad makt­skif­tet kom­mer in­ne­bä­ra för Stock­holm.

– Män­ni­sko­del­ta­gan­det och ett ho­lis­tiskt per­spek­tiv är vik­tigt. Ris­ken nu är att det re­du­ce­ras till en trygg­hets­frå­ga, med över­vak­nings­ka­me­ror och ord­nings­vak­ter som lös­ning. Och på så vis kom­mer man ald­rig åt själ­va or­sa­ken till att kvin­nor kän­ner sig otryg­ga från förs­ta bör­jan.

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON/SACHARIAS KÄLLDÉN

PLATS FÖR BARN OCH JÄMSTÄLLD SNÖRÖJNING. Det är någ­ra in­gre­di­en­ser i den fe­mi­nis­tis­ka stads­pla­ne­ring­en som in­för­des un­der de röd­grön­ro­sas sty­re.Fe­mi­nis­tisk stads­pla­ne­ring lyf­tes på de röd­grön­ro­sas initiativ in i Stock­holms stad för­ra man­dat­pe­ri­o­den. Det har bland an­nat skri­vits in som ett krav i ägar­di­rek­ti­ven för de kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­gen.Få kon­kre­ta ex­em­pel har ge­nom­förts. Ett är pi­lot­pro­jek­tet i Hus­by cent­rum, där Svens­ka bo­stä­der bland an­nat an­vän­de sig av en fo­kus­grupp med kvin­nor som fick gå runt och tit­ta var man upp­lev­de det otryggt – ef­tersom det vis­ta­des få kvin­nor på tor­get. Det resu­te­ra­de bland an­nat i en lek­plats för att in­klu­de­ra barn och krav på plats för fler kvinn­li­ga af­färs­in­ne­ha­va­re.Kvin­nors Bygg­fo­rum är ett nät­verk för kvin­nor som på oli­ka sätt ver­kar in­om bygg, stads­pla­ne­ring el­ler arkitektur för ökad jäm­ställd­het i bran­schen. De är en av fle­ra or­ga­ni­sa­tio­ner som är re­miss­in­stans gäl­lan­de plan- och bygg­frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.