HAL­LO­WEEN.

Man be­hö­ver in­te bo i USA för att gå loss ga­lo­re un­der Hal­lo­ween. Det me­nar Mar­tin Svalander och John Kok­ko, som byggt upp en hel skräck­värld i käl­la­ren för grann­ska­pet.

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Det var för fem­ton år se­dan som den ame­ri­kans­ka konst­nä­ren John Kok­ko bör­ja­de in­re­da och byg­ga spök­rum åt sin son un­der Hal­lo­ween, ef­tersom da­gen sam­man­fal­ler med hans fö­del­se­dag. Ett till­tag som var väl­digt upp­skat­tat bland so­nens vän­ner.

Men det är in­te ba­ra barn som upp­skat­tar att få hå­ret att re­sa sig på ar­mar­na.

När John slog sig i slang med gran­nen, in­du­stri­de­sig­nern Mar­tin Svalander, för fy­ra år se­dan och ord­na­de skräck­mas­ke­rad och pum­pa­täv­ling för de drygt 20 barn som bor i kvar­te­ret på Hög­bergs­ga­tan, ström­ma­de även de­ras för­äld­rar dit – och blev kvar.

– Det ut­veck­la­des till ett stort par­ty och var fan­tas­tiskt kul. Och jag äls­kar verk­li­gen Hal­lo­ween, så vi be­stäm­de oss för att ut­veck­la det yt­ter­li­ga­re, sä­ger John Kok­ko.

Fa­vo­rit i re­pris

När de i fjol in­red­de den ge­men­sam­ma käl­la­ren till en värld fylld av skräck, gjor­de det suc­cé. Nu har de där­för åter­upp­re­pat kon­cep­tet. Årets te­ma är ”Voodoo Lounge”, och in­ne­fat­tar bland an­nat en spå­dam, ett träsk, möj­lig­he­ten att blan­da oli­ka häxdryc­ker och själv­fal­let en voodoo­präst. Spök­värl­den be­står av tre oli­ka rum med oli­ka kus­li­ga te­man.

– För­ra året kun­de bar­nen väc­ka ett Fran­kenste­in­mons­ter ge­nom att tryc­ka på oli­ka knap­par. Vi mär­ker att de in­ter­ak­ti­va mo­men­ten är sär­skilt upp­skat­ta­de, sä­ger Mar­tin Svalander.

En skräck­fylld natt

Skräck­käl­la­ren ha­de öp­pet un­der en kväll och kom­mer nu att stä­das bort. Men trots att årets jät­te­konst­verk knappt hun­nit bör­ja mon­te­ras ned, har de tu skräck­fan­tas­ter­na re­dan bör­jat spå­na på te­ma in­för näs­ta års Hal­lo­ween.

– In­för årets Hal­lo­ween bör­ja­de vi åka runt hal­va Sve­ri­ge re­dan i som­ras för att sam­la in allt från apar­ta lop­pis­fynd till driv­ved till träs­ket. Det tar tid att pla­ne­ra och fixa, det är ett stort pro­jekt men vi gör det för att vi själ­va tyc­ker att det är så ro­ligt, sä­ger Mar­tin.

– Det bi­drar till en här­lig ge­men­skap med gran­nar­na ock­så, där barn och vux­na i hu­sen härom­kring sam­las och har kul till­sam­mans, sä­ger John.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.