När blir cy­kel­ba­ne­pro­jek­tet på Värta­vä­gen klart?

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - DG/Tes­sin­par­ken

även av­veck­ling­en av al­la de ar­range­mang som till­kom un­der pro­jek­tet. Det bör­ja­de med åter­vin­nings­sta­tio­nen på Värta­vä­gen, vil­ken gjor­de att vägen för bo­en­de nä­ra Värta­vä­gen tre­dubb­la­des. Som lök på lax­en fyll­de man Tes­sin­par­kens gång­ar med grovsing­el – ext­ra mo­tions­sti­mu­lans för al­la med rull­stol, barn­vagn och rul­la­tor?

Se­dan bygg­des det trot­to­a­rer mel­lan al­la in- och ut­far­ter till Värta­vä­gen och Val­halla­vä­gen. Jät­te­bra för al­la am­bu- lan­ser och öm­tå­li­ga va­ru­le­ve­ran­ser till Fäl­tö­versten? Syf­tet är klart – cy­kel­ba­nor­na var in­te i förs­ta hand för cy­klis­ter ut­an ett me­del att hind­ra bi­lis­men!

An­sva­ret fal­ler tungt på S som in­te tog Helldén i ham­pan. Han för­står up­pen­bar­li­gen in­te skill­na­den mel­lan att va­ra par­ti­a­gi­ta­tor och att an­för­tros an­sva­ret för en så tung för­valt­ning som tra­fi­ken i Stock­holm. Då ska man va­ra al­la in­vå­na­res tjä­na­re (sur­pri­se, sur­pri­se, Helldén!)

Jag hop­pas att M tar ett stör­re an- svar, men dess in­lär­nings­för­må­ga kan man ju verk­li­gen und­ra över. Och att fram­ti­da cy­kel­ba­nor, hur an­ge­läg­na de all­mänt sett än kan va­ra, un­der­kas­tas sam­ma bud­get­pröv­ning som al­la and­ra pro­jekt. För V-pro­jek­tet kan in­te upp­fyl­la de mest rim­li­ga kraven, sär­skilt in­te i jäm­fö­rel­se med de al­ter­na­tiv som stod till buds (på Er­ik Dahl­bergs­ga­tan).

Kom ihåg – det hand­lar om OPM (Ot­her pe­op­le ’s mo­ney, på mo­dern sveng­els­ka)!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.