MIL­JÖ­PAR­TIS­TEN SOM ÄLS­KAR GAM­LA BI­LAR

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

I sitt ga­rage på Sand­hamns­ga­tan byg­ger Bengt Karls­son om sin gam­la Ja­gu­ar – till en eta­nol­dri­ven ”su­permil­jö­bil”.

I ett ga­rage på Sand­hamns­ga­tan byg­ger mil­jö­par­tis­ten Bengt Karls­son om sin Ja­gu­ar från 1983 till en eta­nol­dri­ven mil­jö­bil. Nu tar han strid mot sitt eget par­ti.

Bengt Karls­son har sut­tit i lands­ting­et och är ord­fö­ran­de för för­e­ning­en Klas­sis­ka mil­jö­for­don, KMFO. Han har byggt om en del av ga­ra­get på Sand­hamns­ga­tan 10 till vad han kal­lar ”Gröna ga­ra­get”. Där hål­ler han på att för­vand­la sin Ja­gu­ar från 1983 till en eta­nol­dri­ven ”su­permil­jö­bil”. Sam­ma år som bi­len till­ver­ka­des flyt­ta­de han till Sand­hamns­ga­tan.

Da­ta­box i hu­ven

Bi­len, som gått 8 000 mil, fick han är­va för sex år se­dan ef- ter en kom­pis som dog. Med hjälp av en li­ten da­ta­box i mo­tor­hu­ven ska bi­len kun­na gå på 85 pro­cent eta­nol och 15 pro­cent ben­sin.

– Den kopp­lar om och stäl­ler om da­ta­sy­ste­met i bi­len, sä­ger Bengt Karls­son som ba­ra be­hö­ver en in­struk­tions­bok in­nan han kan star­ta.

– Det var på gång med box­en, men om kon­struk­tö­ren ska öpp­na sin da­tor kos­tar det pengar. Jag mås­te hit­ta en spon­sor, sä­ger han.

Un­der­lät­ta om­klass­ning

Bengt Karls­sons mål är att gam­la bi­lar som byggs om för att kun­na gå på bio­driv­me­del lätt ska kun­na be­sik­ti­gas och klas­sas som mil­jö­bi­lar. Se­dan att de ska va­ra tillåt­na i de mil­jö­zo­ner för per­son­bi­lar som pla­ne­ras att in­fö­ras i sta­den om någ­ra år för att minska ut­släp­pen från bil­tra­fi­ken.

– Mil­jö­zo­ner är en bra idé men man bor­de tillå­ta gam­la bi­lar som kör med bio­driv­me­del i stäl­let för att skro­ta dem. An­nars blir det orätt­vist, då är det ba­ra de ri­ka som kom­mer att kun­na kö­ra i stan. Det är in­te all­tid man kan åka kom­mu­nalt, till ex­em­pel om man job­bar natt och al­la har in­te råd att kö­pa en el­bil, sä­ger Bengt Karls­son, som va­rit ak­tiv in­om Mil­jö­par­ti­et i lands­ting­et den gång­na man­dat­pe­ri­o­den.

Snö­at in på el­bi­lar

Hur det blir de kom­man­de fy­ra åren vet han in­te än men han har in­te all­tid va­rit över­ens med kol­le­ger­na i kom­mu­nen.

– Det finns ett mot­stånd mot gam­la bi­lar in­om par­ti­et i Stock­holm. Jag har pra­tat med Daniel Helldén (tra­fik­bor­gar­råd, reds anm.) om att bio­driv­na äld­re bi­lar bor­de tillå­tas i mil­jö­zo­ner­na men han pas­sar. De har li­te snö­at in på el­bi­lar och el­cyklar. Man har ”sin lin­je”.

Bengt Karls­son ut­bil­da­de sig till bil­me­ka­ni­ker på 1960-ta­let, se­dan läs­te han till in­gen­jör. I dag gör han ”det mesta själv” på si­na bi­lar. För­u­tom ja­gu­a­ren äger han en Vol­vo 740 och en mo­tor­cy­kel med si­do­vagn som han gjor­de eta­nol­dri­ven för 15 år se­dan.

Nu vill han att fler ska en­ga­ge­ra sig för över­gång till eta­nol­bräns­le. Han bju­der in al­la in­tres­se­ra­de till ga­ra­get på Sand­hamns­ga­tan.

– Jag sö­ker pengar för oli­ka pro­jekt men vill fram­för allt se mer en­ga­ge­mang. Det är in­te nöd­vän­digt att kö­pa en ny dyr mil­jö­bil el­ler en cy­kel för att må­na om mil­jön. Al­la som är in­tres­se­ra­de av mil­jön el­ler ve­te­ran­bi­lar är jät­te­väl­kom­na hit, sä­ger Bengt Karls­son.

Det är in­te nöd­vän­digt att kö­pa en ny dyr mil­jö­bil el­ler en cy­kel för att må­na om mil­jön.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

BILINTRESSERAD. Bengt Karls­son ut­bil­da­de sig till bil­me­ka­ni­ker på 1960-ta­let, nu bju­der han in al­la mil­jö- och ve­te­ran­bils­in­tres­se­ra­de till sitt ga­rage på Sand­hamns­ga­tan.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

MEKAR. Box­en som ska gö­ra om Ja­gu­a­ren till en eta­nol­dri­ven mil­jö­bil.

ETA­NOL. Bengt Karls­son har två om­bygg­da eta­nol­for­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.