Gar­ni­so­nen får ny en­tré

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén

Gar­ni­so­nens en­tré på Kar­la­vä­gen 100 står in­för sto­ra för­änd­ring­ar. Un­der 2019 väntar bå­de en re­jäl an­sikts­lyft­ning och nya verk­sam­he­ter.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren Va­sakro­nan pla­ne­rar en rik­tig stor­sats­ning på att förnya en­trépla­net till Kar­la­vä­gen 100.

De­tal­jer­na är än­nu in­te kla­ra men i sto­ra drag hand­lar det om att gö­ra plat­sen mer triv­sam och väl­kom­nan­de. Ro­nald Bäck­rud, re­gi­on­chef på Va­sakro­nan i Stock­holm, sä­ger att de vill ska­pa ”någon­ting nytt och spän­nan­de.”

– Vi vill gö­ra det trev­li- ga­re och mer at­trak­tivt för be­sö­kar­na. En­trén skul­le kun­na ha mer av en lounge­mil­jö där folk kan slå sig ned en stund med da­torn in­nan ett mö­te till ex­em­pel. En plats där man vill hänga och in­te ba­ra ska ta sig ige­nom, med mer liv och rö­rel­se, sä­ger han.

För­änd­ring­en ska bland an­nat ske med hjälp av belys­ning, en ny sitt­mil­jö och växter. Dess­utom ska re­cep­tio­nen flyt­tas, en­tré­er­na upp till lo­ka­ler­na i hu­set ska tyd­lig­gö­ras och snur­ran där be­sö­kar­na går in ska by­tas ut.

Som ob­ser­van­ta lä­sa­re no­te­rat har Stap­les re­dan läm­nat Gar­ni­so­nen. Vil­ken verk­sam­het som flyt­tar in i de tom­ma lo­ka­ler­na är dock med­ve­tet oklart i nu­lä­get. In­nan Va­sakro­nan kom­mit läng­re i si­na pla­ner för en­trén vill de av­vak­ta med ut­hyr­ning­en.

– Det är en lo­kal vi vill be­hål­la spel­bar tills vi har kom­mu­ni­ce­rat med kun­der­na om de­ras be­hov, kon­sta­te­rar Ro­nald Bäck­rud som tilläg­ger att det in­te finns nå­gon de­ad­li­ne för pro­jek­tet.

– När vi väl ta­git be­slu­tet kör vi på i full fart. Men vi be­hö­ver nog he­la 2019 på oss in­nan det är helt klart, sä­ger han.

NYTÄNK. Gar­ni­so­nens en­tré ska bli en plats där män­ni­skor vill hänga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.