Oro­a­de för­äld­rar lar­mar om för­sko­la

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén

Ett bygg­nads­ar­be­te gör att bar­nen som ska till för­sko­lan 79&Park tving­as kor­sa en väg som sak­nar över­gångs­stäl­le. Nu lar­mar oro­a­de för­äld­rar.

För­sko­lan lig­ger i det nya Oscar Pro­per­ti­es- hu­set med sam­ma namn, i kors­ning­en Sand­hamns­ga­tan/Lin­dängs­vä­gen på Gär­det. Ett bygg­nads­ar­be­te på hu­set in­till gör nu att bar­nen som ska till för­sko­lan in­te kan gå på trot­to­a­ren ut­an istäl­let tving­as

kor­sa en väg som sak­nar över­gångs­stäl­le. Oscar Sand­berg har sin fy­ra­å­ri­ge son på för­sko­lan och sä­ger att han, lik­som många and­ra för­äld- rar, är djupt be­kym­rad över tra­fik­si­tu­a­tio­nen.

– Det ver­kar som ing­en har tänkt på att det är väl­digt många gång­tra­fi­kan­ter som ska till och från fas­tig­he­ten var­je dag och sär­skilt många barn med tan­ke på da­gi­set, sä­ger han och tilläg­ger fru­stre­rat att han är besvi­ken på det bris­tan­de en­ga­ge­mang­et från tra­fik­kon­to­ret.

– Mås­te det ske en olyc­ka in­nan nå­gon gör någon­ting?

Ram­jar Ah­mad, hand­läg­ga­re på tra­fik­kon­to­ret, har bli­vit kon­tak­tad av fle­ra för­äld­rar med barn på för­sko­lan och är med­ve­ten om pro­ble­met.

– Vi un­der­sö­ker sa­ken just nu och tit­tar på vil­ka åt­gär­der som är lämp­li­ga för att sä­ker­stäl­la sä­ker­he­ten på plat­sen. Det finns oli­ka möj­lig­he­ter, men än­nu har ingen­ting be­slu­tats, sä­ger han.

För­sko­lan 79&Park öpp­na­de så sent som i au­gusti i ny­bygg­da lo­ka­ler på Sand­hamns­ga­tan.

Det ver­kar som ing­en har tänkt på att det är väl­digt många gång­tra­fi­kan­ter som ska till och från fas­tig­he­ten var­je dag

FO­TO: PA­TRIK WIRÉN

LIVSFARLIGT? Här be­hö­ver bar­nen kor­sa vägen för att kom­ma till för­sko­lan på Sand­hamns­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.