Grön­blå står fast vid nej – trots nytt dom­stols­be­sked

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM - Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se

Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len be­slu­ta­de i vec­kan att ge pröv­nings­till­stånd till de­talj­pla­nen för No­bel Cen­ter på Bla­si­e­hol­men.

Op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Jan Va­le­skog (S) är glad. Be­slu­tet in­ne­bär en­ligt ho­nom att den högs­ta rätts­li­ga in­stan­sen ser tyd­li­ga bris­ter i den ti­di­ga­re do­men i Mark- och mil­jö­dom­sto­len, som upp­häv­de be­slu­tet att an­ta de­talj­pla­nen.

– Nu mås­te det här pro­jek­tet prö­vas i högs­ta in­stans och vi kom­mer få tyd­li­ga svar vad ju­ri­di­ken sä­ger i frå­gan. Ef­ter det får po­li­ti­ken ta vid, sä­ger Jan Va­le­skog.

Nor­malt bru­kar det ta cir­ka ett år in­nan Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len läm­nar be­sked och kan med­de­la vad de kom­mit fram till.

– Om man in­te in­vän­tar be­ske­det ut­an re­dan nu sä­ger nej till pro­jek­tet är det en stor skan­dal. Då från­går man al­la reg­ler. Det mås­te va­ra slut på lek­stu­gan som va­rit kring No­bel Cen­ter. Det är to­talt oan­sva­rigt om man be­slu­tar sig för nå­got in­nan allt är fullt ut­rett, sä­ger Jan Va­le- skog. Nya stadsbyggnadsborgarrådet Jo­a­kim Lar­s­son (M) sä­ger i en skrift­lig kom­men­tar att den grön­blå ma­jo­ri­te­ten in­om kort be­slu­tar att dra till­ba­ka sta­dens över­kla­gan och stop­pa pro­jek­tet, för att till­sam­mans med No­belstif­tel­sen för­sö­ka fin­na en ny pla­ce­ring i Stock­holms stad.

– Det­ta i en­lig­het med vad den grön­blå ma­jo­ri­te­ten med­de­lat ti­di­ga­re. Be­slut kom­mer att en­ligt pla­ne­ring­en ske vid näs­ta kom­mun­sty­rel­se, sä­ger Jo­a­kim Lar­s­son.

ILLUSTRATION: TOMORROW

Maj: De­talj­pla­nen upp­hävs av Mark-och mil­jö­dom­sto­len.Sep­tem­ber: Den ti­di­ga­re ma­jo­ri­te­ten över­kla­ga­de do­men.Ok­to­ber: Makt­skif­te i Stads­hu­set. De grön­blå lo­var stop­pa pro­jek­tet.31 ok­to­ber: Mark- och mil­jö­ver­dom­sto­len be­slu­tar om pröv­nings­till­stånd.SKA PRÖ­VAS. Mark-och mil­jöö­ver­dom­sto­len med­de­lar idag att de ska prö­va mark- och mil­jö­dom­sto­lens av­slag på de­talj­pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.