Vart tog gat­hör­nen vägen?

Östermalmsnytt - - TYCK OM! -

Vi över­le­van­de och hårt skat­te­be­lag­da pri­vat­bi­lis­ter vill ju gär­na för­sö­ka föl­ja rå­dan­de par­ke­rings­be­stäm­mel­ser. Men stans tra­fik­myn­dig­he­ter gör det in­te lät­ta­re för oss. Nu se­nast har man, i an­slut­ning till den svin­dy­ra dubb­la cy­kel­ba­nan på Värta­vä­gen, in­fört nya ”kors­ning­ar” el­ler ut­far­ter till Värta­vä- gen och för­mod­li­gen på fler stäl­len i stan.

Ti­di­ga­re var det en­kelt att iden­ti­fi­e­ra gat­hörn och 10-me­ters­grän­sen för till­lå­ten par­ke­ring. Nu finns inga tyd­li­ga gat­hörn läng­re. Det har bli­vit en gräns­lös över­gång från an­slut­nings­ga­ta till hu­vud­ga­ta.

Så, vil­ka av­stånds­be­räk­ning­ar gäl­ler? Hur nä­ra får man stå och vil­ka håll­punk­ter ska man som lag­ly­dig in­vå­na­re ut­gå från? Och hur har kom­mu­nen med­de­lat bil­tra­fi­kan­ter­na det­ta?

Tack­sam för svar från be­rör­da myn­dig­he­ter.

FO­TO: PRIVAT

SVÅR KORS­NING. ”Hur nä­ra får man stå och vil­ka håll­punk­ter ska man som lag­ly­dig in­vå­na­re ut­gå från”, und­rar in­sän­dar­skri­ben­ten. Gö­ran Sachs, Gär­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.