Hu­ber­tus­jak­ten på Ös­ter­malm ur­ar­ta­de

Årets upp­la­ga av Hu­ber­tus­jak­ten på Ös­ter­malm blev re­jält om­ta­lad. Två häs­tar från Rosla­gen över­gav täv­ling­en och bör­ja­de ga­lop­pe­ra hemåt längs bil­vä­gar­na. Dess­utom tving­a­des två ryt­ta­re häm­tas med am­bu­lans.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­[email protected]­rekt­press.se

Årets upp­la­ga av Hu­ber­tus­jak­ten på Ös­ter­malm blev re­jält om­ta­lad. Två häs­tar slet sig och bör­ja­de ga­lop­pe­ra hemåt längs bil­vä­gar­na. Dess­utom häm­ta­des två ryt­ta­re med am­bu­lans.

TVÅ RYT­TA­RE TILL SJUK­HUS ÖGONVITTNET: ”DET VAR SKITLÄSKIGT”

I lör­dags var det dags för den år­li­ga Hu­ber­tus­jak­ten på Ös­ter­malm. Täv­ling­en ar­ran­ge­ras av Stock­holms fält­ritt­klubb, en rid­klubb som grun­da­des 1886 av de tre prin­sar­na Oscar, Carl och Eu­gen. Just den här lördagen var det 37 ryt­ta­re som med­ver­ka­de, be­rät­tar klub­bens ord­fö­ran­de Björn Beck­man.

– Det var en un­der­bar jakt, kon­sta­te­rar han, men tilläg­ger: – Fram till upp­lop­pet... Det var just un­der upp­lop­pet som en av häs­tar­na tvär­stan­na­de fram­för ett hin­der och blev på­ri­den av häs­ten bakom.

– Två ryt­ta­re föll av och fick åka am­bu­lans. Men bäg­ge är väl­be­håll­na, un­der­stry­ker Beck­man.

Fång­a­des in

På nå­got mi­ra­ku­löst sätt lyc­ka­des även häs­tar­na kla­ra sig hel­skin­na­de, trots det ka­os som följ­de. Strax ef­ter halv två på ef­ter­mid­da­gen fick po­li­sen in sam­tal om att häs­tar ske­nat från Gär­det och bland an­nat va­rit syn­lig vid Tes­sin­par­ken. Dju­ren fort­sat­te se­dan på Roslags­vä­gen fram­för ögo­nen på över­ras­ka­de bi­lis­ter. Först när­ma­re en tim­me se­na­re kun­de häs­tar­na fång­as – oskad­da – på Bergs­ham­ra­le­den.

– Bäg­ge häs­tar­na var Roslags­häs­tar som vil­le till sitt stall. De sprang hemåt helt en­kelt, kon­sta­te­rar Beck­man.

”Det var skitläskigt”

En lä­sa­re som bor var på plats un­der Hu­ber­tus­jak­ten an­ser att sä­ker­he­ten un­der da­gen var un­der all kri­tik.

– Häs­tar och häst­täv­ling­ar mitt i stan är su­per­häf­tigt. Men ska det ri­das jakt i ett ak­tivt pro­me­nad­om­rå­de mås­te det fin­nas tyd­lig in­for- ma­tion, av­spärr­ning­ar och syn­li­ga funk­tio­nä­rer. Jag såg ingen­ting av någon­ting så­dant. Det var skitläskigt, jag stod verk­li­gen och höll an­dan, be­rät­tar kvin­nan som vill va­ra ano­nym.

Beck­man häv­dar dock att de ha­de lä­get un­der full kon­troll, bort­sett från de lö­sa häs­tar­na.

– Där­e­mot ska jag fö­re­slå att vi tar bort häc­kar­na och att vi har mer syn­lig per­so­nal på upp­lop­pet. Då blir det tyd­li­ga­re av­grän­sat och mind­re risk för att nå­gon i publi­ken ska kom­ma i vägen, sä­ger han.

Det finns ing­en risk att näs­ta års Hu­ber­tus­jakt ställs in ef­ter hän­del­ser­na?

– Nej, vi åter­kom­mer näs­ta år. Det här är en gam­mal tra­di­tion som många ser fram emot.

Det här är en gam­mal tra­di­tion som många ser fram emot.

FO­TO: JO­HAN AX­ELS­SON

HU­BER­TUS­JAKT. 37 ryt­ta­re med­ver­ka­de i den om­ta­la­de täv­ling­en i lör­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.