Gal­le­ri­an

in­vigs i smyg

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll mi­[email protected]­rekt­press.se

Gal­le­ri­an på Hamn­ga­tan ge­nom­går en to­tal­re­no­ve­ring. Näs­ta vec­ka smy­göpp­nar de­lar av den nya han­dels­plat­sen. Se bil­der från hur det ser ut ”bakom ku­lis­ser­na”.

Näs­ta vec­ka, 15-18 no­vem­ber, är det dags för yt­ter­li­ga­re en del av den nya Gal­le­ri­an att öpp­na. Den förs­ta etap­pen in­vig­des för 18 må­na­der se- dan och he­la Gal­le­ri­an kom­mer va­ra fär­di­göpp­nad om cir­ka ett år.

– Nu går vi in i slut­spur­ten av den här fan­tas­tis­ka för­vand­ling­en av Gal­le­ri­an, sä­ger Hen­ri­et­te Jo­hans­son, mark­nads­om­rå­des­chef på AMF Fas­tig­he­ter.

För­u­tom nya bu­ti­ker, re­stau­rang­er och mil­jö­er, där be­sö­ka­re kan sit­ta och blic­ka ut över Hamn­ga­tan, ska Gal- le­ri­an få en helt ny log­ga.

Det här med­för att den klas­sis­ka blå Gal­le­ria-skyl­ten ut mot Hamn­ga­tan ska mon­te­ras ner. Men nå­gon jät­te­för­änd­ring är det dock in­te tal om. Skill­na­den är att den nya skyl­ten och log­gan har ett an­nat typ­snitt och är svart.

Den nya skyl­ten ska sät­tas upp runt års­skif­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.