Nya po­lis­che­fen

vill ve­ta vad du tyc­ker

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­[email protected]­rekt­press.se

Pe­ter Ågren har hun­nit va­ra chef för Norr­malmspo­li­sen i en må­nad se­dan han läm­na­de Södermalm. Nu vill han ve­ta vad du vill att po­li­sen ska job­ba med näs­ta år.

Po­li­sen ska upp­da­te­ra si­na med­bor­gar­löf­ten in­för 2019 och vill ve­ta vad in­vå­nar­na på Kungsholmen, Ös­ter­malm och i Va­sas­tan vill att de ska pri­o­ri­te­ra. Med­bor­gar­löf­te­na in­ne­bär att de brott som in­vå­nar­na upp­märk­sam­mar, och det som gör de­ras var­dag otrygg, ska väga tungt när po­li­sen pri­o­ri­te­rar sin verk­sam­het.

Löf­te­na byg­ger ock­så på vad po­li­ser­na ute på ga­tan ser, hur brotts­sta­tisti­ken ser ut och vad un­der­rät­tel­se­tjäns­ten bi­drar med.

– Vi är all­tid in­tres­se­ra­de av att ve­ta var all­män­he­ten vill ha sin lo­kal­po­lis. Vi har myc­ket att gö­ra men är in­te all­tid låsta, ibland upp­står luc­kor och då kan vi gö­ra en­gångsin­sat­ser. Det kan till ex­em­pel hand­la om ord­nings­stör­nings­pro­blem el­ler tra­fik­si­tu­a­tio­ner, sä­ger Pe­ter Ågren, ny­till­trädd chef för po­lis­om­rå­det Norr­malm där Kungsholmen, Ös­ter­malm, Va­sas­tan och Li­din­gö in­går.

Ti­di­ga­re var han chef för Sö­der­malmspo­li­sen.

– Norr­malm är li­te mer kom­plext än Sö­der ef­tersom det är fle­ra oli­ka om­rå­den som har si­na uni­ka pro­blem­bil­der, sä­ger Pe­ter Ågren och fort­sät­ter:

– Men vad folk an­ser som pro­blem bru­kar gå i un­ge­fär sam­ma tonart. Många upp­le­ver pro­blem med ord­nings­stör­ning­ar, of­ta miss­bru­ka­re som up­pe­hål­ler sig på oli­ka of­fent­li­ga plat­ser och skräm­mer folk.

Den som vill va­ra med och på­ver­ka vad po­li­sen ska pri­o­ri­te­ra 2019 kan gö­ra det via Po­li­sen Norr­malms Fa­ce­book-si­da.

Vi är all­tid in­tres­se­ra­de av att ve­ta var all­män­he­ten vill ha sin lo­kal­po­lis.

FO­TO: STOCK­HOL­MDI­REKT

NY. Pe­ter Ågren är ny chef för Norr­malmspo­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.