Flopp för stads­de­lens skräpp­loc­karsats­ning

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­[email protected]­rekt­press.se

Fem. Så många gång­er har Ös­ter­malms­bor­na lå­nat skräpp­loc­kar­täng­er se­dan det blev möj­ligt i vå­ras.

För snart ett år se­dan skrev vi om Ös­ter­malmspa­ret Gun­borg och Jacob Pal­me som ploc­kar skräp på Ös­ter­malm. I sam­ma ve­va fick de ige­nom ett med­bor­gar­för­slag. Där fö­reslog de att stads­dels­för­valt­ning­en kö­per in plock­täng­er som man lå­nar ut gra­tis till Ös­ter­malms­bor. Po­li­ti­ker­na nap­pa­de på idén och köp­te in 20 styc­ken.

Fram till i dag har skräpp­loc­kar­täng­er­na lå­nats ut fem gång­er av Ös­ter­malms stads­dels­för­valt­ning.

– Fem lå­ter li­te. Vi be­hö­ver bli bätt­re på att in­for­me­ra, det är in­te lätt för folk att ve­ta att de finns. Kans­ke kun­de man sät­ta upp skyl­tar på sop­tun­nor i när­he­ten av stads­de­lens parkle­kar, sä­ger Ma­ria An­tons­son (MP), av­gå­en­de ord­fö­ran­de i Ös­ter­malms stads­dels­nämnd, och fort­sät­ter:

– Vi var ute med nämn­den en gång och ploc­ka­de skräp och se­dan har jag själv lå­nat en för att ploc­ka på Djur­går­den. Men den gång­en hit­ta­de jag in­te så myc­ket skräp.

För den som vill lå­na en skräpp­loc­kar­tång finns de i parkle­kar­na i Tes­sin­par­ken, Gustaf Adolfspar­ken och Hum­le­går­den samt i re­cep­tio­nen på Ös­ter­malms stads­dels­för­valt­ning på Kar­la­vä­gen 104.

FO­TO: JO­EL STOCKMAN

UTLÅNAS. Skräpp­loc­kar­täng­er lå­nas ut av stads­dels­för­valt­ning­en – men få har lå­nat dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.