Kulturhuset för hem­lö­sa har stängt

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Elin Jons­son 073-600 69 03 elin.jons­[email protected]­rekt­press.se

För två år se­dan öpp­na­de Ka­vi­an Fer­dow­si Hem­lö­sas kul­tur­hus. Nu läggs verk­sam­he­ten ner när hu­set ska ri­vas. Hem­lö­sas kul­tur­hus och dess verk­sam­het upp­hör­de den 10 ok­to­ber 2018 på grund av att lo­ka­ler­na tro­ligt­vis ska ri­vas.

I ok­to­ber för två år se­dan öpp­na­de Ka­vi­an Fer­dow­si upp ett kul­tur­hus för hem­lö­sa där det fanns bib­li­o­tek, da­ta­kur­ser, ju­ri­disk råd­giv­ning, trä­ning och te­ra­pi med me­ra. Ka­vi­an som själv har va­rit hem­lös såg att Hem­lö­sas kul­tur­hus kun­de hjäl­pa per­so­ner i sam­ma si­tu­a­tion.

Fick lå­na lo­ka­len

I sam­band med öpp­ning­en be­rät­ta­de Ka­vi­an att när han själv var hem­lös le­ta­de han ef­ter ett stäl­le där man kun­de gö­ra mer än att ” ba­ra” få en bit mat och en dusch in­nan man var tvung­en att ge sig av.

– Var­je mor­gon bil­das en jät­tekö och vi har 400- 600 be­sö­ka­re var­je dag, be­rät­ta­de Ka­vi­an Fer­dow­si för Stock- hol­mDi­rekt i sam­band med öpp­ning­en av Hem­lö­sas kul­tur­hus.

Det låg fram till 10 ok­to­ber i Skans­kas hus på Her­ku­les­ga­tan. Lo­ka­len som Ka­vi­an helt kost­nads­fritt fick lå­na av Skans­ka var 400 kvadrat­me­ter stor och nu ska den even­tu­ellt ri­vas.

Hop­pas på nystart

Ka­vi­an Fer­dow­si ser väl­digt gär­na att ett li­ka fint er­bju­dan­de dy­ker upp så snart som möj­ligt. Så han kan star­ta upp Hem­lö­sas kul­tur- hus igen. Han öns­kar lo­ka­ler som ger de hem­lö­sa till­gång till oli­ka ak­ti­vi­te­ter, en dusch och tak över hu­vu­det.

Skans­ka vill ri­va för att byg­ga nytt istäl­let. Ny­byg­get ska ge plats för cir­ka 1 860 ar­bets­plat­ser jäm­fört med da­gens 700 och bot­ten­vå­ning­ar­na är tänkt att ha pub­li­ka lo­ka­ler. Pla­ner­na är över­kla­ga­de till Mark- och mil­jö­dom­sto­len av Sam­fun­det S:t Erik

ARKIVFOTO: MAJA BRAND

FICK HJÄLP. Förs­ta da­gen för två år se­dan fick Ka­vi­an Fer­dowski (th) hjälp av Ke­vin Öh­man (tv) på Whe­elys café, som skänk­te he­la sin dags­kas­sa till den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen. Nu står Kul­tur­hus för hem­lö­sa står nu ut­an lo­ka­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.