Stöd vid hot och våld i en re­la­tion

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

Är du ut­satt för våld el­ler hot om våld i en re­la­tion, från din part­ner el­ler nå­gon Ös­ter­malms stads­dels­för­valt­ning er­bju­der stöd till dig som är ut­satt men ock­så till barn i vålds­ut­sat­ta fa­mil­jer och be­hand­ling till den per­son som ut­ö­var vål­det. Du kan ex­em­pel­vis få hjälp med kon­takt med and­ra myn­dig­he­ter, stöd i rätts­pro­cess, sam­tal el­ler hjälp till skyd­dat bo­en­de.

För stöd, kon­tak­ta Ös­ter­malms stads­dels­för­valt­nings re­la­tions­hand läg­ga­re So­fia Ryd­berg tel. 08-508 10 380 e-post: so­fia.c.ryd­[email protected]­holm. se el­ler re­la­tions­vålds­cent­rum in­nersta­den, e-post: rvc.in­nersta­[email protected]­holm. se tel. 08-508 12 360. För mer in­for­ma­tion: stock­holm.se/os­ter­malm/re­la­tions­vald.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.