Gra­tis in­flu­ensa­vac­cin för dig som till­hör en risk­grupp

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

Tu­sen­tals drab­bas av in­flu­en­san var­je år. Har du en kro­nisk sjuk­dom, är gra­vid el­ler är över 65 år kan in­flu­en­san va­ra far­lig och vac­ci­na­tio­nen är där­för gra­tis för dig.

På 1177. se hit­tar du mer in­for­ma­tion om er­bju­dan­det samt vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar och vård­cen­tra­ler och de­ras öp­pet­ti­der. Vac­ci­ne­ra dig in­nan 28 feb­ru­a­ri 2019. Till­hör du in­te en risk­grupp får du själv be­ta­la din vac­ci­na­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.