När bör­jar du julpyn­ta?

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM -

Hans Len­nqvist, 81, pen­sio­när, Göt­gats­bac­ken:

Jag bru­kar in­te bör­ja pyn­ta för­rän vec­kan in­nan jul. Då blir det tom­tar och allt möj­ligt. Jag tyc­ker det är vik­tigt att hål­la på det.

Ca­mil­la West­man, 36, skå­de­spe­la­re, ar­be­tar på Ös­ter­malm:

– Jag bör­jar förs­ta ad­vent, mest för bar­nens skull. De läng­tar ef­ter ju­len och vill ha li­te jul­stäm­ning.

Christi­na Fält, 73, pen­sio­när, Norr Mä­lar­strand:

– In­te för­rän nå­gon vec­ka in i de­cem­ber, kring Lu­cia. Men ad­vents­sta­kar­na sät­ter jag fram i bör­jan av de­cem­ber.

Anet­te Lind­ström, 73, pen­sio­när, Rörstrands­ga­tan:

– Jag julpyn­tar in­te så myc­ket men jag bru­kar ta fram någ­ra ku­lor och läg­ga på bor­det i mit­ten av de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.