Har finns stans mest me­nings­ful­la bygg­na­der

STIC­KER UT. Här är tio bygg­na­der i stan som till­för nå­got ex­tra, en­ligt ex­per­ten

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 -

Det är ar­ki­tek­tur­histo­ri­kern Mar­tin Rör­by som ny­li­gen pre­sen­te­ra­de en lis­ta över me­nings­ful­la bygg­na­der i Stock­holm, un­der ett se­mi­na­ri­um på Han­dels­kam­ma­ren.

En­ligt Rör­by finns det in­te så många bygg­na­der i Stock­holm som har bi­dra­git med mer än ba­ra sin grund­funk­tion, och fak­tiskt ska­pat mer­vär­de till plat­sen.

– Vi har in­te så många ex­em­pel i Stock­holm som stic­ker ut. Tit­tar man ute i lan­det finns det fler bygg­na­der som har haft en in­ver­kan, än vad man hit­tar i Stock­holm, sä­ger Mar­tin Rör­by.

Han har dock lyc­kats få ihop en lis­ta med tio styc­ken bygg­na­der i Stock­holm som är, el­ler har va­rit, me­nings­ful­la.

Cen­tral­sta­tio­nen på Va­sa­ga­tan (se ovan)

Cen­tral­sta­tio­nen är den bygg­nad som har gi­vit upp­hov till he­la Ci­tys ut­veck­ling. Bå­de hi­sto­riskt och i den pro­cess som alltjämt på­går.

Ikea Kung­ens kur­va

Bygg­na­den blev av­gö­ran­de för he­la ut­veck­ling­en i Kung­ens kur­va och (se­na­re även Skär­hol­men cent­rum).

Ka­ta­ri­na­his­sen, Slus­sen En stor be­ty­del­se för sta­dens in­teg­ra­tion. Stock­holm var upp­de­lad i fat­ti­ga och svår­till­gäng­li­ga Sö­der­malm på höj­der­na och de ri­ka­re och mer lät­till­gäng­li­ga Gam­la stan. His­sar­na blev en av­gö­ran­de bryg­ga för stock­hol­ma­re att mö­tas. Mat­teus­sko­lan, Va­sas­tan Sko­lan grun­da­des 1902 och fick enorm be­ty­del­se. Bygg­na­den skul­le er­bju­da bäs­ta tänk­ba­ra pe­da­go­gis­ka mil­jö och sat­te en ny stan­dard för sko­lor, bå­de i Sve­ri­ge och in­ter­na­tio­nellt. Te­le­fon­tor­net, Brun­ke­bergstorg

Bygg­na­den från sent 1800-tal är se­dan länge bor­ta, men kom att sät­ta stan­dar­den för vad som an­sågs va­ra ett högt hus är. Det knappt 60 me­ter höga hu­set blev norm i Stock­holm.

Stock­holms sta­di­on, Val­halla­vä­gen

Det fem­te olym­pis­ka spe­let i mo­dern tid ar­ran­ge­ra­des i Stock­holm och det är förs­ta gång­en man ska­par en bygg­nad för eve­ne­mang­et, som ock­så ska ge mer­vär­de över tid. Ut­an Stock­holms sta­di­on ha­de vi in­te sett det be­röm­da Få­gel­bo­et i Pe­king från 2008.

Hö­ka­räng­ens cent­rum

Vik­tigt för den in­ter­na­tio­nel­la stads­bygg­nads­ut­veck­ling­en. När det på 1950-ta­let görs ett om­tag i Rot­ter­dam, väl­jer man att ef­ter­lik­na Hö­ka­räng­en och dess gå­ga­ta (Sve­ri­ges förs­ta gå­ga­ta).

Na­tio­nal­mu­se­um

Bygg­na­den har haft en enorm på­ver­kan på när­om­rå­det. Idag är Skeppsholmen en kul­turö med mäng­der av oli­ka in­sti­tu­tio­ner.

Kul­tur­hu­set

In­te ba­ra ett kul­tur­hus. Ut­an en up­pen­bar mö­tes­plats för HE­LA Stock­holm.

Björk­ha­gens hög­hus (se ovan)

Nor­dens högs­ta bo­stads­hus på sin tid med si­na 16 vå­ning­ar. In­spi­ra­tions­käl­la till många se­na­re hög­hus­pro­jekt i Eng­land.

FOTO: MOSTPHOTOS

ME­NING. Hus och bygg­na­der som ger nå­got ex­tra till plat­sen finns det för få av i Stock­holm, men Cen­tral­sta­tio­nen är ett av un­dan­ta­gen, en­ligt ar­ki­tek­tur­histo­ri­kern Mar­tin Rör­by. Li­kaså Björk­ha­gens hög­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.