Ål­dern – från olid­lig till pep­pig

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­[email protected]­rekt­press.se

Med nya boken ”Olid­lig – med ål­derns rätt” vill Tö­nis Tö­nis­son vi­sa att det går all­de­les ut­märkt att le­va ett gott liv även som äld­re.

Tö­nis Tö­nis­son kan ti­tu­le­ra sig na­tur­ve­ta­re, fi­lo­sof, över­sät­ta­re och för­fat­ta­re. Nu är den­ne Ös­ter­malms­bo ak­tu­ell med boken ”Olid­lig – med ål­derns rätt.”

– Jag skrev den för att pep­pa folk som har bli­vit li­te äld­re. I syn­ner­het märk­te jag att den sto­ra 40-tals ge­ne­ra­tio­nen, som fort­fa­ran­de är unga och ba­ra kom­mit upp i 70- års­ål­dern, var väl­digt dep­pi­ga. Jag tänk­te vad i fri­dens namn?! Så il­la är det in­te. Det går att le­va all­de­les ut­märkt även som äld­re, sä­ger han.

Ögon­vän­lig text

Boken, som har väl­digt stor text (”det är för att även män­ni­skor med ned­satt syn ska kun­na lä­sa den obe­hind­rat”), tar upp tunga äm­nen som åld­ran­det och dö­den. Men allt fram­förs med en lätt­sam och hu­mo­ris­tisk ton.

– Man kan jäm­fö­ra med Ro­bin­son som ham­na­de på en främ­man­de ö. De fles­ta ha­de nog gett upp, men han tit­tar sig om­kring och tän­ker ”wow här finns mas­sor av re­sur­ser”. Det kan man gö­ra som äld­re ock­så. Man kan skaf­fa en tju­sig rul­la­tor el- ler kanske glitt­ri­ga kryc­kor, fö­re­slår han.

Tö­nis Tö­nis­son kon­sta­te­rar att äld­re, el­ler ”plus­sa­re” som han kal­lar dem, allt­för oft a för­sö­ker le­va upp till and­ras för­vänt­ning­ar.

– Det är väl­digt oklokt att bli stämp­lad som åld­ring av nå­got slag. Jag väg­rar stäl­la in mig en fål­la som är be­stämd av and­ra. Jag är jag, och det spe­lar ing­en roll om jag är 86.

Drar nyt­ta av för­do­mar

Å and­ra si­dan me­nar han att det vo­re dumt att in­te ut­nytt­ja män­ni­skors för­do­mar.

– Folk har en ten­dens att tro att äld­re män­ni­ska ald­rig haft sex el­ler par­ke­rat fel. Det kan man dra nyt­ta av för­stås, vil­ket jag re­kom­men­de­rar. Om det står att en 81-åring fry­ser hem­ma i sitt kök får hy­res­vär­den ett hel­ve­te. Folk tyc­ker till och med mör­da­re är gul­li­ga om de är till­räck­ligt gam­la.

Blir det fler böc­ker?

– Det vet jag in­te. Jag är ba­ra 86, så det är myc­ket som åter­står. Jag är odöd­lig tills­vi­da­re.

Jag är jag, och det spe­lar ing­en roll om jag är 86.

JULKLAPPSTIPS. Tö­nis Tö­nis­son re­kom­men­de­rar att hans nya bok pla­ce­ras un­der gra­nen. ”Den kan pep­pa upp mo­lok­na äld­re släk­ting­ar och vän­ner.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.