Det­ta har hänt

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Mån­dag 26 november:

Un­der för­mid­da­gen upp­täcks rök från ta­ket på buss­ga­ra­get och kloc­kan 10.33 får rädd­nings­tjäns­ten ett larm om en brand i buss­de­pån i Horns­berg. Bran­den spri­der sig snabbt vi­da­re över ta­ket och brand­kå­ren har in­te kon­troll över si­tu­a­tio­nen.

Tis­dag 27 november:

Ef­ter att det brun­nit i mer än ett dygn är el­den un­der kon­troll, brand­kå­ren kan trap­pa ner in­sat­sen men buss­ga­ra­get är ut­om rädd­ning. Ett stort rök­moln syns och känns från sto­ra de­lar av Kungs­hol­men och Väs­ter­bron. Rö­ken ut­lö­ser brand­lar­met på Lind­ha­gens gal­le­ria, som ut­ryms. Även en för­sko­la tving­as stänga på grund av kraf­tig röklukt.

Ons­dag 28 november:

SL och Ke­o­lis får för and­ra dyg­net i rad par­ke­ra cir­ka 120 bus­sar på Gär­det. Trots sto­ra lo­gistik­pro­blem lyc­kas de ge­nom­fö­ra 4 775 av­gång­ar av 4 877. To­talt är det allt­så ba­ra 102 av­gång­ar som ställs in.

Fram­ti­den:

SL och Ke­o­lis för­sö­ker så fort som möj­ligt flyt­ta till­ba­ka till Horns­berg, trots att bygg­na­den är total­för­störd kan de­på­om­rå­det an­vän­das som till­fäl­lig par­ke­ring. Den lång­sik­ti­ga pla­nen är att flyt­ta till ett nytt buss­ga­rage i Tom­te­bo­da 2021. Det var se­dan ti­di­ga­re be­slu­tat att ga­ra­get skul­le ri­vas. På plat­sen i kors­ning­en Lind­ha­gens­ga­tan/Nor­den­flychts­vä­gen. ska det i stäl­let byg­gas bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.