MP-top­pens kritik mot Kak­näs-be­slut

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­[email protected]­rekt­press.se

Kak­näs­tor­net stäng­er per­ma­nent för all­män­he­ten på grund av hög­re krav på sä­ker­het som skul­le krä­va för sto­ra in­ve­ste­ring­ar, en­ligt stat­ligt äg­da Te­racom. Ett be­slut som har fått Stock­holms tra­fik­bor­gar­råd Helldén (MP) att re­a­ge­ra.

Som Ös­ter­malmsnytt har skri­vit fle­ra gång­er stäng­des Kak­näs­tor­net för all­män­he­ten i slu­tet av sep­tem­ber. An­led­ning­en var bris­ter i brand­sä­ker­he­ten som nu­me­ra är åt­gär­da­de.

Men nu har stat­ligt äg­da Te­racom, som dri­ver mark- nä­tet för ra­dio och tv, be­slu­tat att stänga tor­net för all­män­he­ten per­ma­nent, nå­got som Da­gens Ny­he­ter var först med att rap­por­te­ra. An­led­ning­en är hög­re krav på skydd och sä­ker­het. Man me­nar att de om­bygg­na­der av tor­net som skul­le krä­vas skul­le va­ra för om­fat­tan­de och in­ve­ste­ring­ar­na för sto­ra.

Be­slu­tet har fått tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) att re­a­ge­ra. I ett in­lägg på Fa­ce­book skri­ver han att ”all­mä­nin­tres­set av ett öp­pet land­mär­ke bor­de slå över det stat­li­ga bo­la­get Te­racoms in­tres­sen”.

– Jag tyc­ker att Te­racom ser li­te lätt­vin­digt på frå­gan. Kak­näs­tor­net tar en vik­tig del av stads­si­lu­et­ten i an­språk och över­de­len är byggd som en re­stau­rang och ut­sikts­punkt. Att stänga ner den är … kons­tigt, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP) till Ös­ter­malmsnytt och fort­sät­ter:

– Sta­ten bor­de ta sitt an­svar. Det kos­tar peng­ar att ta hand om gam­la bygg­na­der. Man stäng­er ju in­te ner slot­tet till ex­em­pel.

Te­racom kom­mer att kun­na fort­sät­ta med sin verk­sam­het i tor­net.

ARKIVFOTO: AN­NA SANDQVIST

STÄNGT. Kak­näs­tor­net kom­mer in­te att öpp­na för all­män­he­ten igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.