Nu är vår e-tid­ning bätt­re än nå­gon­sin

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM - ANDRE­AS JENNISCHE Tf re­dak­tions­chef Pra­ta med mig! andre­as.jennische @di­rekt­press.se

Hej och väl­kom­na till ett nytt år fullt med lo­ka­la ny­he­ter och re­por­tage. I vec­kans tid­ning ger vi dig koll på någ­ra av de sto­ra bo­stads­byg­gen där det snart kom­mer att flyt­ta in män­ni­skor, vi be­rät­tar om en helt ny li­ve­scen i Ci­ty samt tar dig med på ett be­sök till Sjö­lins gym­na­si­um där ett gäng e le­ver­trött­nat på den un­der må­li­ga­sex­u­al­un­der­vis­ning­en och helt en­kelt bör­jat spri­da sam­ti­da och verk­lig­hets­förank­rad kun­skap på egen­hand.

Nytt år ock­så för vår nya e-tid­nings­tjänst där du en­kelt kan lä­sa om, blädd­ra i och de­la med dig av ar­tik­lar som de ser ut i pap­pers­tid­ning­en – fast på nä­tet. Nu kan du en­kelt spa­ra ner he­la tid­ning­en, även ti­di­ga­re num­mer, el­ler ba­ra en en­skild si­da. Kans­ke vill nå­gon släk­ting få en he­der­lig pap­persar­ti­kel skic­kad till sig? El­ler kans­ke du själv vill skri­va ut och ra­ma in någon­ting som du kän­ner ex­tra starkt för? Den upp­da­te­ra­de tjäns­ten ger en bra bläd­der­käns­la och gör det väl­digt lätt för den som vill lä­sa lo­kal­tid­ning­en för fler än ba­ra den eg­na stads­de­len i Stock­holm.

Möj­lig­he­ter­na är fler än ti­di­ga­re och det he­la ser snyg­ga­re ut och är enkla­re att an­vän­da. Den som vill gå långt till­ba­ka i ti­den hit­tar Ös­ter­malmsnytt än­da från 2008 och fram­åt. Du hit­tar pdf-tid­ning­en el­ler e-tid­ning­en på www. stock­holmdi­rekt.se/va­ra-tid­ning­ar/.

Jag slår ock­så ett tyd­ligt slag för vår app Stock­holmDi­rekt. Den har ock­så fått sig en ny­års­ser­vice och är nu rap­pa­re än förr. Lad­da ner den från Goog­le play el­ler App sto­re, välj om­rå­de och hur du vill ha di­na push­no­ti­ser. På så sätt får du järn­koll på vad som hän­der i Stock­holm – oav­sett var du är.

Med er hjälp kom­mer 2019 att bli vårt bäs­ta år hit­tills. Skic­ka tips till in­[email protected]­rekt­press.se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.