Oro på äldre­bo­en­de ef­ter sex brän­der på ett halv­år

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén

Det har all­tid hänt nat­te­tid och of­tast har det va­rit mind­re brän­der som man kun­nat släc­ka på egen hand.

Se­dan slu­tet av au­gusti har Oscars­hem­met drab­bats av sex brän­der. Po­li­sen har i nu­lä­get ing­en miss­tänkt för då­den. Ti­digt lör­da­gen den 5 ja­nu­a­ri, vid fy­ra­ti­den en­ligt po­li­sen, brann det igen. Den här gången var det så kal­la­de Big Bags med bygg­ma­te­ri­al ut­an­för en av se­ni­or­bo­en­det Oscars­hem­mets por­tar på Ri­ga­ga­tan som sat­tes i brand. Kom­mun­po­lis Ju­lia Larsson kon­sta­te­rar att det är sjät­te gången se­dan slu­tet av au­gusti som det brun­nit på adres­sen.

– Det har va­rit bå­de i fas­tig­he­ter­na och, som den här gången, ut­an­för. Det har all­tid hänt nat­te­tid och of­tast har det va­rit mind­re brän­der som man kun­nat släc­ka på egen hand, sä­ger hon. ”Syn­ner­li­gen obe­hag­ligt” I fle­ra av fal­len har tid­ning­ar an­tänts, bland an­nat i en hiss och på en tid­nings­krok ut­an­för en av lä­gen­he­ter­na. Det har med­fört att Oscars­hem­met nu av­slu­tat av­ta­len för tid­nings­in­sam­ling vid fas­tig­he­ten och tving­ats ta bort bok­hyl­lor och böc­ker i all­män­na ut­rym­men.

Det på­går även dis­kus­sion med sä­ker­hets­fö­re­tag om bland an­nat ka­me­raö­ver­vak­ning. Oscars­hem­mets för­val­ta­re Ste­fan Günt­her skri­ver i ett mejl att ”det är en myc­ket trist si­tu­a­tion.”

– Det är gans­ka tuf­fa äld­re da­mer och her­rar i fas­tig­he­ten, men det är na­tur­ligt­vis syn­ner­li­gen obe­hag­ligt att det­ta åter­kom­mer. Det som från bör­jan an­togs va­ra ett ” bus­streck” av möj­li­gen yng­re för­må­gor, har ut­veck­lats till te­o­ri­er om py­ro­ma­ni el­ler nå­gon psy­kiskt sjuk in­di­vid, skri­ver han.

Ing­en har kom­mit till ska­da i brän­der­na och i nu­lä­get finns ing­en miss­tänkt. Ut­red­ning på­går och den som vet någon­ting om hän­del­ser­na upp­ma­nas att kon­tak­ta po­li­sen.

FO­TO: ATZE DIJKSTRA

BRAND. Nat­ten mel­lan fre­dag och lör­dag brann det åter­i­gen vid Oscars­hem­met på Ri­ga­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.