Gran­nar vann – men stripp­klub­ben är kvar

GRAN­NAR HOP­PAS PÅ NY DOM: ”Full­stän­dig ka­ta­strof”

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén 073-600 69 26 pa­trik.wi­[email protected]­rekt­press.se

Den omdis­ku­te­ra­de stripp­klub­ben på Ös­ter­malm tving­a­des stänga strax in­nan jul. Men snart öpp- na­de dör­rar­na igen. Nu hop­pas gran­nar­na på nytt be­slut om vräk­ning re­dan näs­ta vec­ka.

Se­nast vi skrev om stripp­klub­ben på Grev­ga­tan hän­vi­sa­de bo­stads­rätts­för­e­ning­en Val­fis­ken Mind­re till sitt ju­ri­dis­ka om­bud, ad­vo­ka­ten Niclas Lifs­ten. Han me­na­de då att brf:en bli­vit grund­lu­rad och att klub­ben ta­git sig in i lo­ka­ler­na ge­nom att an­vän­da fals­ka upp­gif­ter.

– Bo­stads­rätts­för­e­ning­en är choc­kad och de kom­mer vid­ta al­la åt­gär­der för att verk­sam­he­ten ska upp­hö­ra, sa ad­vo­ka­ten då. Och de höll vad de lo­va­de. Den 14 de­cem­ber läm­na­de brf:en in en stäm­nings­an­sö­kan till tings­rät­ten som ome­del­bart gav re­sul­tat.

Ba­ra fem da­gar se­na­re fat­ta­des be­slut och den 20 de- cem­ber av­hys­tes klub­ben från fas­tig­he­ten av kro­no­fog­den.

– Det gick fan­tas­tiskt snabbt, sä­ger Lifs­ten om pro­ces­sen.

Ären­det hos tings­rät­ten

Men det var en kort lyc­ka för ad­vo­ka­ten och hans kli­en­ter.

Klub­ben över­kla­ga­de be­slu­tet till hov­rät­ten som istäl­let val­de att till­fäl­ligt stop­pa av­hys­ning­en. Verk­sam­he­ten var snabbt igång igen.

– Hov­rät­ten me­na­de att tings­rät­ten bor­de gett mot­par­ten en chans att ytt­ra sig in­nan de fat­ta­de be­slu­tet. Så nu är ären­det till­ba­ka hos tings­rät­ten och vi räk­nar med ett be­slut näs­ta vec­ka. För egen del har jag gott hopp om att de ska med­de­la sam­ma be­slut som ti­di­ga­re, sä­ger Lifs­ten.

Full­stän­dig ka­ta­strof

I stäm­nings­an­sö­kan från brf:en be­skrivs bland an­nat hur en små­barns­fa­milj i hu­set känt sig tvung­en att hit­ta nytt bo­en­de på grund av den natt­öpp­na hy­res­gäs­ten.

– Det här är en full­stän­dig ka­ta­strof för de bo­en­de. De plå­gas var­je natt av mu­sik och and­ra stör­ning­ar från verk­sam­he­ten, sä­ger Lifs­ten.

Ös­ter­malmsnytt har in­te lyc­kats nå klub­ben Club He­a­ven för en kom­men­tar.

De plå­gas var­je natt av mu­sik och and­ra stör­ning­ar.

FO­TO: ELIN JONSSON

GREV­GA­TAN. Stripp­klub­ben är ”en full­stän­dig ka­ta­strof för de bo­en­de”, en­ligt ad­vo­kat Niclas Lifs­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.