Kar­lag­ril­len till­ba­ka – på ny plats

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén

Fler ve­ge­ta­ris­ka rät­ter och ett stör­re ut­bud av kor­var. Det är någ­ra av ny­he­ter­na när Kar­lag­ril­len öpp­nar luc­kan till en helt ny grill. Den 19 de­cem­ber läm­na­de den väl­kän­da gril­len sin adress på Kar­la­vä­gen 8. I sam­ma stund öpp­na­de istäl­let en ny grill un­der sam­ma namn ba­ra ett 40-tal me­ter där­i­från, in­till Max­im­te­a­tern. Och den klas­sis­ka skyl­ten följ­de gi­vet­vis med i flyt­ten.

– Skyl­ten by­ter jag ald­rig ut. Du skul­le va­rit här på kväl­len istäl­let, den ly­ser så fint då. Vi ska fak­tiskt skaf­fa en till, mot bak­si­dan, för­kla­rar Kar­lag­ril­lens äga­re Sa­mouil Tou­mas, me­dan han ser­ve­rar da­gens lunch­gäs­ter som an­län­der i en strid ström.

Har ut­for­mats av en äng­el

Den nya gril­len är fem kvadrat stör­re än den för­ra, 15 kvadrat istäl­let för 10, och an­led­ning­en till flyt­ten är att det till­fäl­li­ga bygg­lo­vet ha­de gått ut. Det är dock ingen­ting som Tou­mas sör­jer i nu­lä­get.

– Pla­ce­ring­en är myc­ket bätt­re här och det är en för­del att va­ra så nä­ra Max­im­te­a­tern. Det stör­re ut­rym­met ger en bätt­re ar­bets­mil­jö sam­ti­digt som vi kun­nat öka ut­bu­det. Se­dan gil­lar jag ut­sik­ten här, sä­ger han.

Ba­kom ut­for­man­det av gril­len står ar­ki­tek­ten To­mas Hag­man, ”en äng­el”, en­ligt Tou­mas.

– Han har gjort all­ting. Ut­an ho­nom ha­de det ald­rig bli­vit så här bra, sä­ger han.

Bland de nya rät­ter­na märks en hel del ve­ge­ta­riskt men även fler krydd­star­ka kor­var, som den 450 gram tunga El To­ro.

Tou­mas be­rät­tar att gril­len re­dan fått fler kun­der än ti­di­ga­re.

– Vi har ökat näs­tan 35 pro­cent, trots jul- och ny­års­hel­gen, kon­sta­te­rar han nöjt.

FO­TO: PA­TRIK WIRÉN

NYÖPPNAT. Sa­mouil Tou­mas vi­sar stolt upp sin nya grill vid Kar­la­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.