Po­pu­lä­ra krö­ga­ren pe­kas ut som bul­van: ’’Är krän­kan­de”

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Christof­fer Röst­lund Jonsson 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Fuf­fens i krog­bran­schen? El­ler makt­miss­bruk från is­kal­la by­rå­kra­ter? Krö­ga­ren Lin­da Lil­je­holt pe­kas ut som en bul­van för sin ex­man och får in­te läng­re ser­ve­ra al­ko­hol. Nu är fram­ti­den för hen­nes po­pu­lä­ra re­stau­rang i Ci­ty ho­tad. – Det värs­ta är att in­te bli trodd, det är vär­re än ris­ken att för­lo­rar le­ve­brö­det. När man vet att man gjort allt rätt... En så­dan krän­kan­de känsla!

Mys­be­lys­ning, pom­mes fri­tes, vi­ta du­kar med put­sat sil­ver på – men snart kan det va­ra över för 37-åri­ga Lin­da Lil­je­holt och Bel­go­ba­ren i Ci­ty. För vem ska be­stäl­la mou­les fri­tes, och and­ra spe­ci­a­li­te­ter från våff­lor­nas för­lo­va­de land, om man in­te får li­ka bel­gisk starköl till? So­ci­al­för­valt­ning­en är sten­hård: al­ko­hol­li­cens åter­kal­lad.

Lil­je­holt sä­ger att hon har sänkt hund­ra­tu­sen­tals kro­nor i ad­vo­kat­kost­na­der för att läm­na in en över­kla­gan till för­valt­nings­dom­sto­len, och går nu i vän­tans ti­der på att de ska sä­ga sitt. Un­der ti­den får ba­ren på Bryg­gar­ga­tan fort­sät­ta kränga starkva­ror.

Skilj­de sig ef­ter 14 år

Vad har fått tjäns­te­män­nen att dra till med stor­släg­gan? Jo, Lil­je­holt sägs va­ra en bul­van för sin ex-man, som är olämp­lig att in­ne­ha al­ko­hol­till­stånd.

Han äg­de Bel­go­ba­ren när hon bör­ja­de där som ser­vi­tris 2001. De blev ett par, gif­te sig, fick barn. För tre år se­dan vil­le hon se­pa­re­ra och flyt­ta­de ut. Skils­mäs­san gick ige­nom 2016 men du­on fort­sat­te att till­sam­mans dri­va fö­re­ta­get, där hon va­rit de­lä­ga­re se­dan 2012.

– I bör­jan var det spänt men vi för­sök­te hål­la det pro­fes­sio­nellt, minns krö­ga­re Lil­je­holt.

Ex-man­nen i stor fif­fel­här­va

Ex-man­nen, som tac­kat nej till att in­ter­vju­as, fi­gu­re­rar i and­ra kro­gar. En eko­no­misk här­va med myc­ket fif­fel upp­står mot slu­tet av 2017, fort­sät­ter in i 2018, och de and­ra kro­gar­na blir av med till­stån­det. Det är en­ligt so­ci­al­för­valt­ning­en ”med­vet­na oe­gent­lig­he­ter” un­der lång tid. Grovt, allt­så. I och med det an­ses ex-man­nen helt olämp­lig att dri­va krog – Bel­go­ba­rens li­cens ry­ker i far­ten.

För att kom­ma ur kni­pan kö­per hon och en ny af­färspart­ner ut ex-man­nen ur fö­re­ta­get i ok­to­ber 2018. Al­la band skärs, en­ligt hen­ne. In­te alls, en­ligt för­valt­ning­en, som miss­tän­ker att hon age­rar bul­van åt ho­nom, som då fort­fa­ran­de ska dra i trå­dar­na.

Fick kö­pa för en mil­jon

För­valt­ning­en vär­de­rar Bel­go­ba­ren till 3 346 229 kro­nor, me­dan de nya ägar­na fick det för en mil­jon kro­nor. Ett un­der­pris, an­ser tjäns­te­män­nen och tyc­ker att det plus det fak­tum att de har ge­men­sam­ma barn, styr­ker bort­om allt tvi­vel att Lil­je­holt age­rar på sin ex-mans upp­drag.

– En re­stau­rang ut­an al­ko­hol är in­te värd nå­got. Och det hy­res­kon­trakt vi har är spe­ci­ellt, det drar ner pri­set. Vär­den vill att det ska va­ra ex­akt som det är nu och det gör att vi in­te kan säl­ja vi­da­re hur vi vill.

Bel­go­ba­ren lig­ger i bot­ten av Freys ho­tell och har hand om dess ser­ve­ring. Krö­ga­ren hyr av ho­tel­let, som har ve­to gäl­lan­de verk­sam­he­ten. Det är för att vem som helst in­te ska kun­na ta över. Freys vill ha kvar sam­ma in­rikt­ning med sam­ma folk.

”Chans att stå på eg­na ben”

– Jag och mitt ex har en­dast kon­takt gäl­lan­de bar­nen. Jag vet ing­et om de här and­ra kro­gar­na han är in­vol­ve­rad i. Vi har gjort bo­del­ning för fle­ra år se­dan, jag har ett eget hem, vi har inga ge­men­sam­ma eko­no­mis­ka in­tres­sen.

Att det finns fuf­fens i krog­bran­schen, det hål­ler hon med om.

– Ab­so­lut. Och bul­va­ner finns. Jag kan för­stå att de miss­tror mig. Men om de skul­le grans­ka vårt kon­trakt skul­le de se att det in­te är värt så myc­ket. Jag har ing­en för­stå­el­se för de­ras be­döm­ning. Det här är en möj­lig­het för mig att stå på eg­na ben, bli själv­stän­dig ef­ter skils­mäs­san. Nu ris­ke­rar allt det att för­svin­na, sä­ger Lin­da Lil­je­holt.

En re­stau­rang ut­an al­ko­hol är in­te värd nå­got.

FO­TO: JANNIE FLOD­MAN

MISSTRODD. Lin­da Lil­je­holt har fått kö­pa sin re­stau­rang all­de­les för bil­ligt, en­ligt so­ci­al­för­valt­ning­en. Nu har den bli­vit av med al­ko­hol­till­stån­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.