I TEXT OCH BILD

1900-talet i text och bild - - Sidan 1 -

Un­der för­ra år­hund­ra­det upp­lev­de vi sto­ra för­änd­ring­ar in­om po­li­tik, tek­nik och ve­ten­skap. Vi fick be­vitt­na hems­ka hän­del­ser som ju­de­för­föl­jel­sen, mor­det på Martin Lut­her King Jr och Ma­os kul­tur­re­vo­lu­tion. Men vi fick ock­så se män­ni­skan ta si­na förs­ta steg på må­nen, jub­la när Ber­lin­mu­ren föll och för­und­ras över in­ter­nets fö­del­se.

I den här boken om 1900-ta­lets av­gö­ran­de ögon­blick tar vi en när­ma­re titt på någ­ra av år­hund­ra­dets störs­ta ka­ta­stro­fer, men vi djup­dy­ker ock­så i någ­ra av de mest hop­pin­gi­van­de och in­spi­re­ran­de stun­der­na på jor­den. Läs vi­da­re om du vill ve­ta mer om vår tids störs­ta brag­der och lär­do­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.