Den långa vägen mot li­ka rät­tig­he­ter i USA

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Vägen Mot Rättvisa -

1619 De förs­ta sla­var­na

De förs­ta af­ri­kans­ka sla­var­na kom­mer till de eng­els­ka ko­lo­ni­er­na i Nor­da­me­ri­ka.

1712 Sla­v­upp­ro­ret i New York

23 styc­ken af­ri­kans­ka sla­var dö­dar 9 vi­ta män­ni­skor. 70 svar­ta män­ni­skor fängs­las i sam­band med brot­tet och 21 av dem av­rät­tas. Ef­ter upp­ro­ret skärp­tes de la­gar som kon­trol­le­ra­de sla­var­na.

1780 En li­ten seger

Penn­syl­va­nia blir den förs­ta sta­ten i det ny­ska­pa­de USA som i lag för­bju­der slav­ar­be­te.

1790–1810 Sla­var­na fri­ges

Sla­vä­ga­re i den nor­ra de­len av ame­ri­kans­ka sö­dern be­fri­ar si­na sla­var ef­ter re­vo­lu­tio­nen. An­ta­let fria, svar­ta män­ni­skor sti­ger från en till tio pro­cent.

1863 Eman­ci­pa­tions­pro­kla­ma­tio­nen

Pre­si­dent Abra­ham Lin­coln för­kun­nar att al­la sla­var i tio sta­ter (runt 3,1 mil­jo­ner män­ni­skor) ska släp­pas fria.

1865 ”Black Co­des”

Så kal­la­de ”Black Co­des” sprids i USA och spe­ci­ellt i den ame­ri­kans­ka sö­dern. Black Co­des var be­stäm­mel­ser och re­strik­tio­ner kring svar­tas rät­tig­he­ter som bland an­nat led­de till att svar­ta män­ni­skor tving­a­des in i låg­be­tal­da yr­ken.

1876–1960

Jim Crow-la­gar­na

Anam­man­det av seg­re­ga­tions­la­gar som pro­pa­ge­rar för att hål­la be­folk­ning­en ”åt­skild men lik­vär­dig” ska­par säm­re vill­kor för de svar­ta ame­ri­ka­ner­na.

1964 ”Ci­vil Rights Act”

En av de vik­ti­gas­te la­gar­na i USA:S histo­ria för­bjöd al­la sor­ters dis­kri­mi­ne­ring och gav den fe­de­ra­la re­ge­ring­en mak­ten att ak­tivt job­ba mot seg­re­ga­tion.

1991 Sträng­a­re lag­stift­ning

Pre­si­dent Ge­or­ge W Bush skri­ver un­der ”Ci­vil Rights Act 1991” som stär­ker den be­fint­li­ga lag­stift­ning­en. Han skrev på ef­ter två år av de­bat­ter och lag­da ve­ton.

2009 USA:S förs­ta svar­ta pre­si­dent

Ba­rack Oba­ma svärs in som lan­dets 44:e pre­si­dent. Han blir lan­dets förs­ta svar­ta pre­si­dent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.