I tid­ning­ar­na

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Vägen Mot Rättvisa -

Tid­ning­ar över he­la lan­det skrev ru­bri­ker om Kings tal. Många rap­por­te­ra­de om hur fred­lig och ord­nad de­mon­stra­tio­nen var me­dan and­ra skrev om de ne­ga­ti­va ef­fek­ter­na på tra­fi­ken och kol­lek­tiv­tra­fi­ken i om­rå­det. And­ra skrev ba­ra nå­gon kort rad om mar­schen, kanske med­ve­tet, och re­fe­re­ra­de till det som en ”ras­marsch” sna­ra­re än en de­mon­stra­tion för rätt­vi­sa.

Den här första­si­dan på Eu­ge­ne­re­gis­tergu­ard ta­lar för tvek­sam­he­ten som många kän­de un­der den här ti­den. ”Enorm de­mon­stra­tion för svar­ta är ’ba­ra bör­jan’”. En ru­brik som lå­ter skräm­man­de och hin­tar att res­ten av lan­det ska va­ra räd­da för den svar­ta be­folk­ning­en. Ru­bri­ken ”Inga be­vis för någ­ra ef­fek­ter på kon­gres­sen” hjäl­per till att un­der­mi­ne­ra det ar­be­te som ar­ran­gö­rer­na för mar­schen gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.