En pre­si­dent mör­das

USA Spe­ku­la­tio­ner­na som om­ger mor­det DAL­LAS på John F. Ken­ne­dy vi­sar inga tec­ken på att av­ta.

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar En President Mördas -

Vid 12:30 på ef­ter­mid­da­gen den 22 no­vem­ber 1963 stan­na­de värl­den. John F. Ken­ne­dy, som många såg som le­da­re för en ny era full av hopp och fri­het, sköts med tre skott i Dal­las, Tex­as. Det förs­ta skot­tet mis­sa­de, det and­ra träf­fa­de ho­nom i hal­sen och det tred­je gick in i hu­vu­det. Pre­si­den­ten för­des ome­del­bart till det när­lig­gan­de sjuk­hu­set Park­land Me­mo­ri­al Hospi­tal. Se­dan höll lan­det an­dan. En re­por­ter be­skrev det som ”30 mi­nu­ter av out­härd­lig vän­tan då ota­li­ga ame­ri­ka­ner vän­ta­de på upp­da­te­ring­ar om hur det gått”. Ken­ne­dy död­för­kla­ra­des strax ef­ter.

Ef­ter då­det sat­te Ken­ne­dys ef­ter­trä­da­re igång en ut­red­ning för att få fram san­ning­en om den ti­di­ga­re pre­si­den­tens död. Ut­red­ning­en has­ta­des fram och be­vi­sen som sam­la­des i War­ren-rap­por­ten var in­te till­räck­li­ga.

Det råd­de ett all­mänt kon­sen­sus om att den so­ci­o­pa­tis­ke en­sam­var­gen Lee Har­vey Os­wald låg bakom då­det, men många ame­ri­ka­ner ana­de ugg­lor i mos­sen. Hur lyc­ka­des Os­wald skju­ta pre­si­den­ten från den vin­keln? Hur kun­de han lad­da om sitt va­pen på så kort tid? Låg det nå­got bakom rap­por­ter­na om att det hör­des skott från de när­lig­gan­de ga­tor­na? Al­la de här frå­gor­na myn­nar ut i en stör­re te­o­ri om att det fanns en and­ra gär­nings­man på plats un­der mord­till­fäl­let.

De som trod­de på den här te­o­rin häv­da­de att Os­wald omöj­li­gen kun­de ha va­rit den en­da gär­nings­ man­nen, vil­ket var vad War­ren-rap­por­ten kom­mit fram till. Tviv­len på rap­por­tens re­sul­tat bubb­la­de upp igen ef­ter en iscen­sätt­ning av skjut­ning­en som vi­sa­de att den and­ra ku­lan (som gick ige­nom Ken­ne­dys hals och träf­fa­de Tex­as gu­ver­nör John Con­nal­ly i ryg­gen, hög­ra hand­le­den och vänst­ra lå­ret) omöj­li­gen kun­de ha ta­git den kur­sen. Det skul­le ha krävts en 90-gra­dig sväng till hö­ger för att kun­na nå Con­nal­lys rygg. Där­för mås­te det ha fun­nits en and­ra gär­nings­man i när­he­ten, an­ting­en i folk­mas­san el­ler i nå­gon när­lig­gan­de byggnad. Al­ter­na­ti­vet var att ku­lan skul­le ha gjort en ma­gisk 90-gra­dig sväng i luf­ten.

Man fun­de­ra­de till ex­em­pel på om den and­ra gär­nings­man­nen kan ha stått på Gras­sy Knol, där vitt­nen häv­da­de att de hört pi­stol­skott av­los­sas. De ska ock­så ha sett rök när skot­ten träf­fa­de Ken­ne­dy. Gras­sy Knoll er­bjöd per­fekt ut­sikt över pre­si­den­tens bil, bra skydd samt när­lig­gan­de tåg­spår bort från Elm Stre­et som gär­nings­man­nen kun­de fly via. Fle­ra vitt­nen som stod mel­lan Gras­sy Knoll och Ken­ne­dys kor­te­ge häv­da­de att de be­fann sig i skott­lin­jen och fle­ra vitt­nen har be­rät­tat att de sett en man bä­ra ett va­pen bakom ett sta­ket nä­ra Gras­sy Knoll.

Tre miss­tänk­ta, som se­na­re iden­ti­fi­e­ra­des som hem­lö­sa lo­kal­bor, greps av Dal­las-po­li­sen när de pro­me­ne­ra­de bort från Gras­sy Knoll, nå­got som fick allt fler att tro att det fanns yt­ter­li­ga­re en gär­nings­man i om­rå­det. Den förs­ta ana­ly­sen av det and­ra skot­tet som Os­wald sköt vi­sar att bå­de Ken­ne­dy och Con­nal­ly kun­de ha fått si­na ska­dor från en en­da skytt som be­fann sig på sjät­te vå­ning­en av Tex­as Book De­po­si­to­ry. Te­o­rin väck­te en hel del miss­tänk­sam­het i bör­jan och vis­sa ut­re­da­re ar­gu­men­te­ra­de för att ku­lan skul­le ha be­hövt vän­da 90 gra­der i luf­ten mel­lan Ken­ne­dy och Con­nal­ly för att det skul­le stäm­ma. Det he­la be­streds ef­ter en ana­lys av den stol som Con­nal­ly satt på och po­si­tio­ne­ring­en av hans kropp vi­sa­de att en en­da ku­la fak­tiskt kun­de ha ska­dat bå­da.

Den så kal­la­de Zapru­der-fil­men (en vi­deo ut­an ljud som vi­sar Ken­ne­dys be­sök i Dal­las, fil­mad av ama­tör­fo­to­gra­fen Abra­ham Zapru­der) an­vän­des som be­vis för te­o­rin om en and­ra skytt. Om man ska tro War­ren-rap­por­ten så var det en och sam­ma ku­la som ska­da­de bå­de Ken­ne­dy och Con­nal­ly. Men den här bil­den stäm­de in­te över­ens med ma­te­ri­a­let från Zapru­der-fil­men. Det var i förs­ta hand ti­ming­en som var fel. Om det ha­de rört sig om en en­da ku­la ha­de bå­da setts re­a­ge­ra sam­ti­digt i fil­men. Men en­ligt den film­se­kvens som fång­a­de hän­del­sen re­a­ge­rar Ken­ne­dy ome­del­bart när den and­ra ku­lan träf­far ho­nom, ge­nom att ta sig om hal­sen. Men Con­nal­ly re­a­ge­rar först fle­ra filmru­tor se­na­re. Det be­ty­der en­ligt te­o­rin om två gär­nings­män att nå­gon an­nan mås­te ha skju­tit Con­nal­ly.

Ob­duk­tions­rap­por­ten vi­sa­de ock­så att så­ren i Ken­ne­dys hu­vud be­rät­ta­de en an­nan histo­ria än ögon­vitt­ne­nas. Man kom fram till att ku­lan gick in i Ken­ne­dys hu­vud från en vin­kel som ty­der på att skot­tet kom från Tex­as Book De­po­si­to­ry, där Os­wald be­fann sig. Men ögon­vitt­ne­na me­na­de istäl­let att Ken­ne­dys hu­vud ”spräng­des” vil­ket led­de till att skall­frag­ment och hjärn­sub­stans flög ge­nom luf­ten. Om det­ta var sant så skul­le rap­por­tens re­sul­tat va­ra fel­ak­ti­ga, ef­tersom ett skott från Os­walds po­si­tion in­te skul­le ha or­sa­kat den ty­pen av ska­dor på Ken­ne­dys skal­le. Nå­gon an­nan mås­te ha skju­tit sam­ti­digt. För att den här ty­pen av ska­dor skul­le kun­na upp­stå mås­te skyt­ten ha be­fun­nit sig be­tyd­ligt när­ma­re Ken­ne­dys bil.

Te­o­rin om en and­ra mör­da­re är en av de mest seg­li­va­de kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er­na i vår histo­ria. Te­o­rin har vis­sa in­tres­san­ta po­äng­er, och år 1979 be­slu­ta­de USA:S re­pre­sen­tant­hus att det var en fak­tisk möj­lig­het. Trots det finns det sto­ra svag­he­ter i te­o­rin, då den tryc­ker på viss be­vis­fö­ring och ig­no­re­rar and­ra be­vis. Det finns till ex­em­pel ett fo­to­gra­fi som vi­sar att bå­de Ken­ne­dy och Con­nol­ly re­a­ge­rar sam­ti­digt på Os­walds and­ra skott. Nå­got som helt mot­sä­ger Zapru­der-fil­men. And­ra fil­mer vi­sar hur män­ni­skor runt Gras­sy Knoll be­ter sig helt nor­malt un­der den tid som man på­står att det and­ra skot­tet ska ha av­fy­rats från just den här plat­sen. Det­ta trots att ett av­los­sat va­pen bor­de ha på­ver­kat om­giv­ning­en. Yt­ter­li­ga­re tek­nisk be­vis­ning, samt hur Con­nal­lys sä­te var po­si­tio­ne­rat i li­mousi­nen, vi­sar att en en­da ku­la kan va­ra an­sva­rig för Ken­ne­dys och Con­nal­lys ska­dor. Te­o­ri­er­na om skot­tet i hu­vu­det kun­de ock­så mot­be­vi­sas med hjälp av test­skott från sam­ma typ av va­pen som Os­wald an­vän­de. Det be­ty­der att ett skott från när­lig­gan­de Tex­as Book De­po­si­to­ry fak­tiskt ha­de kun­nat or­sa­ka den typ av ska­dor som vitt­ne­na be­rät­ta­de om.

Trots allt det­ta, och an­nan be­vis­fö­ring som se­na­re skul­le kom­ma att be­kräf­ta fyn­den i War­ren-rap­por­ten, var det många på 1960-ta­let som in­te vil­le lyss­na på eta­blis­se­mang­ets för­kla­ring­ar. Hur kun­de en man som ver­ka­de va­ra stör­re än li­vet självt, en man som led­de de­ras land, dö­das av en en­da pa­te­tisk in­di­vid? Te­o­rin om en and­ra skytt ha­de vis­sa po­äng­er, och det räck­te. Om det fanns yt­ter­li­ga­re en gär­nings­man som ar­be­ta­de med Os­wald var det in­te ba­ra en en­sam gal­nings verk. Det be­tyd­de att det var en or­ga­ni­se­rad at­tack på en av de mest fri­språ­ki­ga och po­pu­lä­ra pre­si­den­ter­na i USA:S histo­ria. Kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er­na om mor­det byt­te fo­kus från det sto­ra myste­ri­et om en and­ra skytt och skul­le istäl­let hand­la om vem det var som låg bakom det he­la.

Man miss­tänk­te så klart ome­del­bart de ge­men­sam­ma fi­en­der­na för al­la go­da, fri­hets­vur­man­de ame­ri­ka­ner: kom­mu­nis­ter­na och maf­fi­an. Den kom­mun­is­tis­ka kopp­ling­en ver­ka­de va­ra star­kast. Ken­ne­dys pro­vo­ka­ti­va håll­ning till så­väl Sov­je­tu­ni­o­nen som Ku­ba samt den po­pu­lä­ra idén

”Vi kom­mer an­tag­li­gen ald­rig att få re­da på he­la san­ning­en om mor­det på John F. Ken­ne­dy.”

om att Os­wald själv var kom­mu­nist gjor­de att allt fler trod­de att kom­mu­nis­ter­na låg bakom. Os­wald ha­de bott i Sov­jet­uni­o­nen när han var ung, ef­ter att han ent­le­di­gats från ma­rinkå­ren. Han ha­de bli­vit be­satt av so­ci­a­lis­tisk lit­te­ra­tur och va­pen un­der sin svå­ra och fattiga ung­dom. Han blev en stark an­häng­a­re till den ku­bans­ke dik­ta­torn Fi­del Castro när han kom till­ba­ka till USA. Det gick till och med ryk­ten om att han ha­de träf­fat en ku­bansk spi­on i Mex­i­ko ba­ra någ­ra må­na­der in­nan mor­det på Ken­ne­dy. Man trod­de att ku­ba­ner­na ha­de be­ta­lat el­ler över­ta­lat Os­wald att dö­da pre­si­den­ten. Trots att kopp­ling­en till Mex­i­ko mot­be­vi­sa­des ver­ka­de än­då Os­walds re­la­tion med kom­mu­nis­men stäm­ma. Det stod ock­så klart att Os­wald ha­de en våld­sam na­tur, var be­satt av va­pen samt ha­de mi­li­tär er­fa­ren­het av prick­skyt­te.

Me­dan te­o­rin om kom­mu­nis­ter­na svep­te ge­nom lan­det sköts Os­wald till döds av den väl­kän­da maf­fi­a­med­lem­men Jack Ru­by den 24 no­vem­ber 1963. En ny te­o­ri om att maf­fi­an låg bakom mor­det på Ken­ne­dy föd­des. Ken­ne­dy-fa­mil­jens på­ståd­da kopp­ling­ar till maf­fi­an var ett mörkt nät som fång­a­de in stör­re de­len av fa­mil­jen, Joe Ken­ne­dy, Bob­by Ken­ne­dy, Pa­tri­cia Ken­ne­dy och John själv. De ha­de al­la av­slö­jats med att ha nä­ra kon­takt med män och kvin­nor som se­na­re vi­sa­de sig ha tyd­li­ga kopp­ling­ar till maf­fi­an. En­ligt vis­sa te­o­ri­er ska Joe till och med ha ar­be­tat till­sam­mans med maf­fi­a­or­ga­ni­sa­tio­nen Chi­ca­go Out­fit för att hjäl­pa Jack att vin­na va­let år 1960.

Maf­fi­a­bos­sen Sam Gi­an­ca­na, el­ler nå­gon av hans un­der­hug­ga­re, kan ha be­ta­lat Os­wald och en and­ra skytt för att dö­da Ken­ne­dy. Mo­ti­vet kun­de då va­ra att Ken­ne­dy för­sök­te få bort den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten samt maf­fi­ans kon­troll över fack­för­e­ning­ar­na i många ame­ri­kans­ka stä­der. Maf­fi­an kan där­ef­ter ha an­li­tat Ru­by för att dö­da Os­wald, så att han in­te skul­le kun­na av­slö­ja nå­got om maf­fi­ans in­bland­ning i mor­det. Det kan ock­så va­ra så att Ru­by var den and­re skyt­ten. Han viss­te att Os­wald skul­le pra­ta när han bli­vit gri­pen och sköt ho­nom in­nan han fick chan­sen att er­kän­na brot­tet. De här te­o­ri­er­na vi­lar så klart på en idé om att maf­fi­an li­ta­de till­räck­ligt myc­ket på Ru­by och trod­de att han skul­le hål­la tyst om maf­fi­ans in­bland­ning me­dan po­lis­ut­red­ning­en på­gick. Ru­by ha­de ut­an tve­kan kopp­ling­ar till maf­fi­an, men det finns inga be­vis för att han var en nyc­kel­per­son. Det ska­par vis­sa frå­ge­tec­ken om han verk­li­gen var till­räck­ligt högt upp­satt för att ta hand om en så­dan risk­fylld ope­ra­tion som mor­det på Ken­ne­dy.

USA för­änd­ra­des un­der 1960-ta­let, och det be­rod­de till stor del på Vi­et­nam­kri­get. Många tu­sen män­ni­skor dog och den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en blev allt mind­re po­pu­lär. På grund av Vi­et­nam­kri­get präg­la­des be­folk­ning­ens re­la­tion till re­ge­ring­en av pa­ra­noia och miss­tro. Det var un­der den här ti­den som kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er­na byt­te fo­kus. Istäl­let för att läg­ga skul­den på en ut­om­stå­en­de fi­en­de el­ler den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten blev re­ge­ring­en an­kla­gad. De­lar av CIA och nä­rings­li­vet miss­tänk­lig­gjor­des. En po­pu­lär te­o­ri var att det he­la var ett in­si­der­jobb där Ken­ne­dys öns­kan att av­slu­ta Vi­et­nam­kri­get fun­ge­ra­de som mo­tiv.

Vis­sa be­lägg för den här te­o­rin kan häm­tas från det fak­tum att tre hem­lö­sa män greps i när­he­ten av Gras­sy Knoll på mord­da­gen. En av dem var skräm­man­de lik en Cia-agent vid namn Frank Stur­gis som var in­blan­dad i Gris­bukt­sin­va­sio­nen. Fanns det en möj­lig­het att (trots att be­vi­sen be­stod av ett otyd­ligt foto­gra­fi) den and­ra skyt­ten i själ­va ver­ket var en CIAa­gent som ar­be­ta­de till­sam­mans med Os­wald för att mör­da pre­si­den­ten?

Det flo­re­ra­de två po­pu­lä­ra te­o­ri­er om var­för CIA skul­le vil­ja mör­da pre­si­den­ten. Den förs­ta hand­lar om hämnd. Det var vi­da känt att CIA ald­rig ha­de kun­nat för­lå­ta Ken­ne­dy för att han väg­ra­de stöd­ja dem i Gris­bukt­sin­va­sio­nen. Det var tal om att ku­bans­ka ex­i­ler som be­seg­rats i Gris­bukt­sin­va­sio­nen ar­be­ta­de till­sam­mans med de­lar av CIA för att mör­da Ken­ne­dy. Tan­ken var att Os­wald på nå­got sätt ha­de kopp­ling­ar till CIA ge­nom sin mi­li­tä­ra kar­riär i ma­ri­ner­na. Ti­di­ga­re hän­del­ser stöd­de den här te­o­rin. CIA ha­de ti­di­ga­re ar­be­tat till­sam­mans med ku­bans­ka ex­i­ler för att för­sö­ka mör­da Castro. En and­ra te­o­ri gick än­nu mer på dju­pet i det ame­ri­kans­ka makt­spe­let. Man sa att de­lar av CIA an­såg att Ken­ne­dy ha­de en för mjuk in­ställ­ning till kom­mu­nis­men och skul­le ”för­lo­ra” Vi­et­nam till kom­mu­nis­ter­na på sam­ma sätt som Har­ry Tru­man ha­de för­lo­rat Ki­na.

De här te­o­ri­er­na kopp­la­de ihop vik­ti­ga re­pre­sen­tan­ter för nä­rings­li­vet med de på­stått kor­rup­ta CIAfrak­tio­ner­na. Af­färs­män­nen ris­ke­ra­de näm­li­gen att för­lo­ra mil­jon­tals dol­lar i in­täk­ter från va­pen­för­sälj­ning om Vi­et­namn­k­ri­get tog slut. Man trod­de att de här två mäk­ti­ga grup­per­na kon­spi­re­ra­de för att mör­da Ken­ne­dy till­sam­mans. En­ligt te­o­rin ska de ha an­li­tat en nol­la som Os­wald för att gö­ra grov­job­bet. För­hopp­ning­en ska se­dan ha va­rit att mor­det skul­le tvinga in USA i mer stri­dig­he­ter, stri­dig­he­ter som skul­le kos­ta många tu­sen­tals liv och mil­jon­tals ame­ri­kans­ka dol­lar i skat­ter. De här peng­ar­na skul­le se­na­re ham­na i Cia-top­par­nas och nä­rings­livs­che­fer­nas plån­böc­ker. De här te­o­ri­er­na var ra­di­ka­la och oro­an­de. De kun­de hel­ler in­te mot­be­vi­sas då al­la för­sök att gö­ra så skul­le mö­tas av ”det är vad de vill att vi ska tro”. Det är dock gans­ka otro­ligt att den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en skul­le stå bakom en så­dan enorm ope­ra­tion och lyc­kas hål­la den hem­lig un­der så lång tid. Men det kan själv­klart va­ra så att det är det ”vad de vill att vi ska tro”.

Vi kom­mer an­tag­li­gen ald­rig att få re­da på he­la san­ning­en om mor­det. Det finns en del be­vis­ning som ty­der på att det var ett in­si­der­jobb. En gans­ka ny ge­nom­gång av tid­ning­en Ti­me vi­sar att så många som 70 pro­cent av ame­ri­ka­ner­na tror att en stör­re kon­spi­ra­tion lig­ger bakom mor­det på Ken­ne­dy. Trots det är det nog den enk­las­te för­kla­ring­en som är mest tro­lig: Os­wald age­ra­de på egen hand.

Att det finns så många te­o­ri­er om mor­det kan be­ro på all­män­he­tens bild av Ken­ne­dy. Trots att det gått så lång tid är det omöj­ligt att ac­cep­te­ra den of­fi­ci­el­la för­kla­ring­en till hans död. Många trod­de att Ken­ne­dy skul­le le­da USA in i en ny, hopp­full fram­tid och för­sö­ker där­för hit­ta stör­re för­kla­ring­ar till att hans liv slu­ta­de i för­tid.

Os­wald val­de att skju­ta från Tex­as Book De­po­si­to­ry. Det finns li­te oli­ka te­o­ri­er om var­för han val­de den här plat­sen och vän­ta­de på att pre­si­den­tens kor­te­ge skul­le svänga in på Elm Stre­et in­nan han bör­ja­de skju­ta. Houston Stre­et ha­de gett ho­nom en god över­blick me­dan Elm Stre­et skym­des av träd. Det finns en te­o­ri om att han vän­ta­de in en and­ra gär­nings­man som stod bakom Gras­sy Knoll.

Tre hem­lö­sa män sågs gå iväg från tor­get bakom Gras­sy Knoll. De greps någ­ra mi­nu­ter se­na­re av Dal­las-po­li­sen. Det gick ryk­ten om att en av män­nen var myc­ket lik en Cia-agent, vil­ket allt­så ta­la­de för att myndigheterna kan ha va­rit in­vol­ve­ra­de. Det fak­tum att de rör­de sig bort från Gras­sy Knoll, där en and­ra gär­nings­man miss­tänk­tes be­fin­na sig, gav den här te­o­rin ex­tra tyngd. John och Jac­kie Ken­ne­dy satt i bak­sä­tet på li­mousi­nen och Tex­as gu­ver­nör, John Con­nal­ly och hans fru Nel­lie satt längst fram. Någ­ra mi­nu­ter in­nan Ken­ne­dy blev skju­ten vän­de sig Con­nal­ly till Ken­ne­dy och sa: ”Du mås­te er­kän­na att Dal­las är vän­ligt in­ställd till dig idag”. Det var pre­cis då Os­wald sköt. Han mis­sa­de med det förs­ta skot­tet, det and­ra träf­fa­de Ken­ne­dy och Con­nal­ly sam­ti­digt och det tred­je träf­fa­de Ken­ne­dy i hu­vu­det. Con­nal­lys kropp var vri­den för att han vän­de sig om för att hö­ra Ken­ne­dys svar. Con­nal­lys po­si­tion för­kla­rar var­för det and­ra skot­tet ska­da­de ho­nom på det sätt det gjor­de.

Gras­sy Knoll-om­rå­det är med i många kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er. Om­rå­det gav bra skydd, en flykt­väg via tåg­spå­ren samt bra sikt över pre­si­den­tens bil. Det fanns fle­ra ögon­vitt­nen som häv­da­de att de hör­de skott från Gras­sy Knoll. De fram­träd­de i se­na­re ut­red­ning­ar av mor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.