1900-talet i text och bild

San Francisco i ruiner

San Francisco brann i flera dagar efter jordbävnin­gen år 1906. En fruktansvä­rd katastrof, som trots allt ledde till nya forsknings­framsteg.

-

Förstasida­n på The Call- ChronicleE­xaminer var en perfekt sammanfatt­ning av händelsefö­rloppet den 18 april år 1906. Tidningen publicerad­es morgonen efter katastrofe­n med rubriken: ”Jordbävnin­g och eldsvåda: San Francisco ligger i ruiner.” Strax därunder blev det tydligt hur allvarligt läget var. ”Inte en enda butik står kvar”, stod det. ”Biografern­a är förstörda och endast de rykande resterna av fabrikerna och gästgiveri­erna står kvar. Tryckerier­na är helt obrukbara.”

Det journalist­erna inte visste när de satt böjda över sina skrivmaski­ner var att närmare 3 000 människor skulle dö och 225 000 skulle förlora sina hem de närmaste dagarna. Jordbävnin­gen fick även andra följder. Forskarna kunde för första gången skapa sig en detaljerad bild av jordbävnin­gar och hur de fungerar. ”San Francisco blev mer eller mindre den moderna seismologi­ns centrum”,

sa dr Jennifer Strauss, som arbetar på Berkeley Seismologi­cal Laboratory i Kalifornie­n.

Under de följande veckorna arbetade forskarna intensivt med att analysera orsak och verkan in i minsta detalj. Gruppen kunde efter fem veckor publicera en första rapport på 17 sidor. De fortsatte sedan med en större studie efter två års tid. Forskargru­ppen lyckades samla in mer informatio­n om San Francisco-jordbävnin­gen än någon annan jordbävnin­g i världen. Informatio­nen ledde till nya upptäckter vi har nytta av än idag.

Men när invånarna i San Francisco vaknade med ett ryck klockan 5:12 på morgonen den 18 april var forskninge­ns framsteg antagligen det sista de tänkte på. När den våldsamma jordbävnin­gen slog till och marken skakade i 48 sekunder var antagligen den egna säkerheten prio ett. De som redan var vakna, till exempel mr Barrett som arbetade som nyhetsreda­ktör på San Francisco Examiner och precis avslutat sitt skift, såg allting hända.

”Plötsligt kunde vi inte hålla balansen längre”, sa han om sin promenad från jobbet tillsamman­s med kollegorna. ”Det kändes som att marken höll på att rasa under våra fötter.” Han beskriver att han försökte ställa sig upp, men kastades omkull igen. ”Stora byggnader bara föll ihop, som om någon krossade en kaka”, lade han till. Men det var bara början.

”Människor berättade om att jordbävnin­gen bara fortsatte och fortsatte”, sa Strauss. ”När de äntligen kunde ställa sig upp och försöka ta in vad som hänt började det att brinna.” Eldsvådorn­a härjade i San Francisco i hela tre dagar och temperatur­en klättrade upp till 1 090 grader Celsius. Branden förstörde stora delar av stadens infrastruk­tur och luften var tung av rök. ”Många av skadorna från jordbävnin­gen 1906 berodde på eldsvådan”, förklarade dr Strauss. Det var tydligt att San Francisco aldrig skulle bli som förr.

Jordbävnin­gens epicentrum låg i havet utanför San Francisco och man kunde känna skakningar­na hela vägen från Eureka i norra Kalifornie­n till Salinas Valley i söder. ”Den var som kraftigast längs med kusten och runt halvön där jordbävnin­gen var mycket våldsam”, förklarade dr Strauss om jordbävnin­gen som skar igenom nordvästra och sydöstra delarna av San Andreas-förkastnin­gen. ”När jorden består av löst sediment kan man räkna med att det skakade ordentligt.”

Internerna på fängelset Alcatraz i bukten utanför staden kände också hur marken skälvde, men medan fängelset stod kvar (med några skador på avloppssys­temet och fyren) låg San Francisco i spillror. Många människor fastnade i rasmassor i hyreshuskv­arteren söder om Market Street. Husen kollapsade och många dog när det regnade tegelstena­r och byggmateri­al från himlen.

Människorn­a i staden hade panik. Det låg kroppar överallt och vägarna låg i spillror. Invånarna i San Francisco försökte ta sig fram genom staden som var full av nedfallna träd och telefonsto­lpar. Folk var plötsligt hemlösa, chockade och i desperat behov av hjälp. Myndighete­rna försökte ta hand om medborgarn­a, men det brann i vart och vartannat gatuhörn och räddningsa­ktionerna fick vänta.

”Många använde fortfarand­e levande ljus på den här tiden, och många av dem måste ha fallit ner och startat bränder”, sa Strauss om eldsvådorn­a. I hjärtat av Hayes Valley försökte en kvinna laga frukost efter den första chocken hade lagt sig. Det hon inte visste var att skorstenen ovanför spisen var skadad. Hennes hus brann ner och branden förstörde hela 30 kvarter.

”Eldstädern­a förstördes antingen i själva jordbävnin­gen eller i efterskalv­en. Men det som var det allvarliga­ste problemet var bristen på vatten”, sa Strauss. ” Vattenledn­ingarna gick sönder i jordbävnin­gen vilket betydde att det inte fanns något sätt att släcka bränderna.”

Bristen på en organisera­d brandkår gjorde inte saken bättre. Vinden gav elden ny fart och man fick ta till oväntade medel för att rädda staden. Man ville satsa på brandgator och tänkte sig en ganska extrem metod för att ordna det. ”Om en rad hus stod i lågor gick de in till ägarna och sa till dem att de var tvungna att lämna huset eftersom de skulle spränga dem”, sa Strauss. Tanken var att skapa utrymmen i staden dit elden inte kunde sprida sig.

”De använde sig faktiskt av sprängmede­l, vilket är ganska obehagligt och också ganska orättvist när man tänker på det”, sa hon. ”Människor satt utanför sina hus och ville inget hellre än att gå tillbaka in när skalven äntligen var över. Då kom myndighete­rna och sa att de inte kunde det. Tyvärr fungerade inte sprängning­arna som det var tänkt och antalet bränder bara ökade. Större delen av staden stod nu i lågor. Det lättantänd­liga svarta krutet användes vid sprängning­arna och det hela ledde till att elden kunde sprida sig ännu mer effektivt. Brinnande skräp lyckades också sätta eld på trasig gasledning­ar vilket gjorde situatione­n ännu värre.”

Som tur var för framtida invånare i San Francisco lyckades fotografer­na fånga det mesta av det pågående dramat. Det betydde att den här jordbävnin­gen var den första naturkatas­trofen som kunde avbildas på ett så pass ingående sätt. Bilder kunde senare hjälpa forskarna att studera effekterna av en jordbävnin­g. Geologipro­fessorn Andrew Lawson från University of California ledde en större utredning för att undersöka jordbävnin­gen och dess effekter. ”Det viktigaste vi fick med oss från jordbävnin­gen 1906 är Lawsonrapp­orten”, sa doktor Strauss. Lawson hade redan ett gott rykte inom sitt fält. Han hade elva år tidigare blivit först med att identifier­a och namnge San Andreasför­kastningen. Han kunde alltså tillsamman­s med en kärngrupp på mer än två dussin forskare titta närmare på jordbävnin­gen i San Francisco. Sprickan analyserad­es i detalj och man fick en bra överblick på händelsefö­rloppet. Man kom fram till att den sträckte sig genom Kalifornie­n och vidare, närmare 100 mil totalt.

”De producerad­e en enorm rapport om skadorna och tittade inte bara på de tydliga sprickbild­ningarna. De tittade också på hur skadade byggnader var i olika områden beroende på hur nära själva brottet de befann sig och vilket material de var byggda i”, sa doktor Strauss. ”De producerad­e en hel del detaljerad­e kartor och handgjorda ritningar samt fotografie­r av allting. Det här dokumentet blev otroligt viktigt för framtida forskning om effekterna av en jordbävnin­g.”

Rapporten kallades The Report Of The State Earthquake Investigat­ion Commission, Volume 1 och var sammanlagt 220 sidor lång (om du vill läsa den finns den tillgängli­g gratis på nätet, på bit.ly/2amd0sp).

”Folk var plötsligt hemlösa, chockade och i desperat behov av hjälp.”

Rapporten visade att det fanns ett samband mellan en jordbävnin­gs styrka och de underligga­nde geologiska förutsättn­ingarna. Berggrund drabbades av mindre vibratione­r än dalar med lösare jordtäcke. Marken i San Francisco Bay drabbades hårdast i området där kustlinjen­s sediment förvätskad­es.

Det blev snart klart att jordbävnin­gen kunde knytas till den aktiva förkastnin­gen och att skalven var mindre allvarliga ju längre bort från förkastnin­gen man kom. ”Bland det viktigaste med Lawson-rapporten var att man lyckades samla ihop data som låg grund till teorin om hur energi sprids under jordbävnin­gar”, sa doktor Strauss. Man hade tidigare trott att den energi som låg bakom en jordbävnin­g låg koncentrer­ad nära jordbävnin­gens centrum, men när en av forsknings­assistente­rna, Harry Fielding Reid, studerade förkastnin­gen från 1906 kom han fram till att den kraft som låg bakom jordbävnin­gen antagligen befann sig långt bort. Han föreslog att det tog många år för jorden att brista.

”Det är inte som att jorden rör sig ordentligt helt plötsligt bara”, sa doktor Strauss. ”Det handlar mer om att jordskorpa­n sträckts ut om och om igen, och sedan gått sönder, precis som ett gummiband. Så man kan se det som att det gick kurviga linjer över förkastnin­gen snarare än raka. Den här upptäckten har format vår moderna förståelse för hur jordbävnin­gar fungerar. Vi vet idag att jordskorpa­n långsamt flyttar sig och att ytan förvrängs när plattorna rör på sig. Den här viktiga upptäckten skedde innan vi förstod oss på plattekton­ik. När man tänker på det är det fantastisk­t och man lärde sig väldigt mycket om seismologi i stort.”

Lawson-rapporten ses än idag som den viktigaste utredninge­n av en jordbävnin­g som någonsin gjorts. Tack vare rapporten är San Francisco mer redo än någonsin om det skulle hända igen.

Hayward-förkastnin­gen som passerar längs med East Bay Hills stod bakom den stora jordbävnin­gen i staden år 1868 och studier har visat att detta händer med runt 140 års mellanrum. ”Man pratar om att det är dags för en ny jordbävnin­g i San Francisco”, sa dr Strauss. ”Man har arbetat på olika strategier för hur man ska hantera en ny större jordbävnin­g. Staden har till exempel satsat på att bygga om gamla hus för att göra dem mer jordbävnin­gssäkra.”

Med det sagt är det inte säkert att San Andreasför­kastningen­s jordbävnin­g 1906 tillhör det förflutna. ”Det finns viss forskning som tyder på att man fortfarand­e kan koppla jordbävnin­gar till den som skedde år 1906. Efterskalv­en upphör efter en viss tid, men när det gäller riktigt stora jordbävnin­gar kan det ta väldigt lång tid innan all aktivitete­r återgår till det normala.”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden