En stad i be­red­skaps­lä­ge

1900-talet i text och bild - - Triumfer & Tragedier San Francisco I Ruiner -

Strax ef­ter jord­bäv­ning­en skic­ka­de ge­ne­ra­len Fre­de­rick Funston ut hund­ra­tals sol­da­ter på ga­tor­na för att hjäl­pa brand­kår och po­lis han­te­ra all­män­he­ten. Sta­den var i fullt be­red­skaps­lä­ge och det var näs­tan så att krigs­la­gar gäll­de, trots att det in­te var of­fi­ci­ellt. Borg­mäs­ta­ren Eu­ge­ne Sch­mitz upp­ma­na­de till och med po­li­sen och mi­li­tä­ren att dö­da al­la som stal el­ler var med i upp­lopp på ga­tor­na. Den ef­ter­mid­da­gen ska tre tju­var ha bli­vit skjut­na.

Den här ty­pen av hand­ling­ar sågs som nöd­vän­di­ga då myndigheterna var oro­li­ga för att en kri­mi­nell våg skul­le sköl­ja över sta­den. Strax där­ef­ter skul­le vitt­nen be­rät­ta att det stod sol­da­ter ”i var­je gat­hörn” och att de lät­ta­de fick hö­ra att ”kloc­kan är 12 och allt är bra”. In­vå­nar­na var tack­sam­ma för att trup­per­na hjälp­te dem med för­nö­den­he­ter som mat, tält, fil­tar och por­tab­la to­a­let­ter.

Ef­tersom trup­per­na in­te be­höv­de oroa sig för si­na eg­na fa­mil­jer (de ha­de re­kry­te­rats från om­rå­den ut­an­för sta­den) kun­de de gö­ra ett ef­fek­tivt ar­be­te ut­an dis­trak­tio­ner. Det fanns vak­ter ut­an­för ru­i­ner­na av vik­ti­ga bygg­na­der som post­kon­to­ret och ban­ker­na, och sta­bi­li­te­ten spred sig.

Man ho­ta­de med fäng­el­se för dem som för­sök­te star­ta el­dar för att hål­la sig var­ma. Trots det var det än­då Funston som be­stäm­de att ”det en­da sät­tet” att und­vi­ka brän­der på var att an­vän­da dy­na­mit för att spränga brand­ga­tor.

Det var vis­sa be­slut som kanske var nå­got mer oö­ver­lag­da än and­ra. Övers­te Char­les Mor­ris be­stäm­de att ”all al­ko­hol un­dan­ta­get öl ska be­slag­tas och häl­las i av­lop­pen så att det in­te kan dric­kas”. Al­ko­hol för om­kring 30 000 dol­lar för­stör­des ef­tersom man var rädd för spri­ten skul­le el­da på brän­der­na el­ler be­slag­tas av gangst­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.