Bak­grund och följ­der

1900-talet i text och bild - - Triumfer & Tragedier Månlandningen -

Mån­land­ning­en med Apol­lo 11 var kul­men på rymd­kapp­löp­ning­en mel­lan USA och Sov­je­tu­ni­o­nen, som bör­ja­de med att Sov­jet sköt upp den förs­ta sa­tel­li­ten Sput­nik 1 den 4 ok­to­ber 1957. Det ver­ka­de un­der stör­re de­len av 60-ta­let som att Sov­je­tu­ni­o­nen låg fö­re. De skic­ka­de till ex­em­pel upp den förs­ta män­ni­skan i rym­den år 1961. Trots det var det USA som ”vann”, ef­tersom Sov­je­tu­ni­o­nen in­te lyc­ka­des skic­ka upp en be­man­nad rymd­far­kost. Yt­ter­li­ga­re fem mån­land­ning­ar skul­le ske in­nan Apol­lo­pro­gram­met var fär­digt. Täv­ling­en mel­lan de bå­da stor­mak­ter­na led­de i slutän­dan till ett stör­re sam­ar­be­te mel­lan USA och Sov­je­tu­ni­o­nen samt fle­ra and­ra län­der. Den in­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen ISS är ett ex­em­pel på det­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.