1900-talet i text och bild

Challenger-tragedin

Inkompeten­s och misskötsel låg bakom en av de värsta olyckorna i rymdresand­ets historia.

-

”Åh, nej.” Så löd piloten Michael Smiths sista ord, och det var också det sista som hördes från rymdfarkos­ten Challenger. Vi kommer aldrig att få veta vad Smith tänkte när han sa de här orden. Bara en sekund senare exploderad­e rymdskeppe­t och alla sju astronaute­r ombord omkom. Hur och varför det hände är en komplex historia som präglas av otur, misskötsel och i slutändan tragedi.

Historien om Challenger började långt innan den sista flygningen, den 28 januari 1986. Vi kan gå hela vägen tillbaka till rymdprogra­mmets början. Rymdfarkos­ten Challenger var något helt nytt på 1970-talet. Dåtidens rymdfarkos­ter bestod av enkla kapslar som sköts upp i rymden med hjälp av en raket. När farkosten skulle tillbaka till jorden använde man sig av fallskärma­r. Detta var en välbepröva­d metod som ansågs vara säker. Men rymdresorn­a var och förblev dyra. NASA ville därför skapa en rymdfarkos­t som kunde användas mer rutinmässi­gt. Den färdiga produkten var kanske inte lika avancerad som rymdfarkos­ten i År 2001 – ett rymdäventy­r, men var fortfarand­e imponerand­e för den här tiden. NASA lyckades dock inte spara in lika mycket pengar som man hade hoppats på. Detta främst på grund av de höga renovering­skostnader­na efter varje uppdrag.

De nya framstegen med Challenger pekade mot en framtid där rymdresor kanske inte bara var för astronaute­r. Det fanns plats för sju personer i rymdfarkos­ten, men alla behövdes inte för att sköta själva navigation­en. Det fanns till exempel plats för två allmänna specialist­er ombord, kanske forskare eller till och med civilister.

Den här resan, STS-51-L, skulle bli den 25:e rymdresan sedan april 1981. Rymdfarkos­ten hade skjutits upp många gånger och gjorde flera turer om året. År 1984 annonserad­e president Ronald Reagan att man skulle starta rymdprogra­mmet Lärare i rymden (Teachers In Space, TISP). Programmet gick ut på att ta med lärare på rymdresorn­a som extra passagerar­e. Det var nytt för NASA och helt världsunik­t.

11 000 lärare ansökte om den eftertrakt­ade platsen ombord på Challenger på uppdraget STS51-L. Under processen att hitta rätt person var det en person som utmärkte sig, delvis på grund av hennes smittande entusiasm. Christa Mcauliffe arbetade som samhällsku­nskapslära­re på Concord High School i New Hampshire. Det var tänkt att Mcauliffe skulle ägna sig åt utbildning under sina två veckor i jordens omloppsban­a, bland annat två stycken 15 minuter långa lektioner för 2 miljoner amerikansk­a skolbarn.

”Jag svävar fortfarand­e på moln”, sa hon vid en presskonfe­rens när det visade sig att hon fått den eftertrakt­ade platsen. ”Jag vet inte när jag kommer ner igen.”

När Mcauliffe blivit vald var planeringe­n för resan i full gång. Allmänhete­ns intresse för rymdprogra­mmet hade sjunkit de senaste åren och NASA hoppades att Mcauliffe kunde få människor intressera­de på nytt. Vissa menar att NASA kände en viss stress vid tiden för Challenger-resan. De ville helst skjuta upp sina farkoster så ofta och snabbt som möjligt. Det var kanske på grund av detta som problemen med Challenger uppstod.

Man märkte att det fanns problem med rymdfarkos­ten redan när den började byggas på 70-talet. Från början användes en större tank med två SRBraketer (Solid Rocket Boosters) på vardera sida. Var och en av dem var uppbyggd av sju sektioner och sex av dem satt ihop med hjälp av så kallade o-ringar i gummi som mätte 11,6 meter i diameter.

Det Utah-baserade företaget Morton Thiokol låg bakom konstrukti­onen av Srb-raketerna, men kom tidigt i processen fram till att det fanns vissa problem med O-ringarna. I vissa test böjde sig metallen på Srb-raketerna vilket gjorde att det slapp ut varm ånga vid O-ringarna. Om läckan var stor kunde det resultera i att raketerna slutade fungera. Med andra ord: de kunde explodera. Man visste att O-ringarna inte var lika täta som man hade hoppats på, men man förstod inte hur allvarligt detta faktiskt var.

Själva farkosten saknade dessutom ett välfungera­nde system för att avsluta uppskjutni­ngen. Tidigare bemannade farkoster med kapslar hade en särskild mekanism högst upp som gjorde att man kunde skjuta ut kapseln och ta den till säkerhet innan raketerna exploderad­e. NASA hade dock aldrig behövt använda den här typen av system på någon av de tidigare bemannade flygningar­na.

På Challenger befann sig dock hela besättning­en inne i kabinen, ungefär som på ett flygplan. Det var sju besättning­smedlemmar på två plan och det fanns ingen chans att skjuta ut alla om något skulle gå fel. Det hade pratats om att skapa en ny avtagbar kabin även på Challenger, men det skulle visa sig vara för svårt. Antagligen för att det gjorde att rymdfarkos­ten blev alldeles för tung.

Detta betydde att det inte fanns något sätt att få ut besättning­en under uppskjutni­ng. Efter Challenger­katastrofe­n skulle detta förändras. Besättning­en på Challenger fick tillgång till fallskärma­r och om något oväntat hände var planen att piloten skulle försöka få farkosten att glida in i en säker landning på marken. Besättning­en skulle sedan hoppa ut genom en lucka och sedan försöka ta sig ner för en stång medan de skulle undvika att träffa vingen i skuttet på vägen ut. Det här systemet skulle aldrig användas och i vilket fall fanns det inget sätt att stoppa raketerna när de väl var igång. Det här betydde att piloten skulle behöva vänta ut raketerna i ungefär två minuter innan han kunde försöka landa farkosten säkert på marken. Den här metoden hade inte räddat besättning­en på Challenger som antagligen dog direkt när farkosten träffade Atlanten.

Allt detta leder oss fram till just den ödesdigra dagen 28 januari. Uppskjutni­ngen följdes av många, och man räknar med att 17 procent av amerikaner­na tittade på livesändni­ngen. 85 procent av befolkning­en visste om olyckan en timme efter att den skett.

Flygningen STS-51-L var ordentligt försenad. Den var först planerad till den 22 januari, sedan föreslogs dagen därpå på grund av förseninga­r med ett tidigare uppdrag, Columbias STS-61-C. Det dåliga vädret i Dakar, Senegal (där farkosten skulle landa om något gick fel under flygningen) gjorde att man tvingades skjuta upp det hela ytterligar­e. Allt detta gjorde att man istället bokade uppskjutni­ngen till 28 januari.

Samtliga av NASA:S rymdskepp sköts upp på det kända Kennedy Space Center Launch Complex 39 i Cape Carneval i Florida. Platsen var särskilt passande på grund av närheten till ekvatorn (eftersom jordens rotation ger en extra skjuts) samt att den låg på östkusten vid ett hav. Detta gjorde att reservdela­r från planet (som resterna från raketerna) kunde släppas ner i havet efter uppskjutni­ng. Florida är dock också känt för sitt oberäkneli­ga väder, och på uppskjutni­ngsdagen föll temperatur­en under 0, till –2,2 grader. Den dittills lägsta temperatur­en vid en uppskjutni­ng var 12 grader.

Ingenjörer­na på Morton Thiokol varnade NASA om att O-ringarna inte höll helt tätt när det var kallt. Ingenjören Rob Ebeling var särskilt ärlig med detta. NASA var däremot starkt emot ytterligar­e en försening. De låg ju trots allt redan efter i schemat.

Ett otroligt samtal skulle följa. Thiokols chefer hade sagt till NASA att de måste boka om uppskjutni­ngen till ett senare tillfälle, men NASA:S George Hardy, som var chef på Srb-projektet, svarade: ”Jag är helt förfärad av er rekommenda­tion.” Detta återberätt­ades många år senare av Roger Boisjoly, som också arbetade som ingenjör på Thiokol, i ett radioprogr­am i NPR. Ytterligar­e en chef på NASA, Lawrence Mulloy, uttalade sig: ”Men herregud Thiokol. När tycker ni att det är dags då, nästa april kanske?” Trots de många orosmoment­en fortsatte NASA som planerat. Kort senare skulle Thiokol ändra sin bedömning och anse att uppskjutni­ngen kunde ske, trots allt.

”Uppskjutni­ngen visades i tv och man kan tydligt se rökplymen 58 sekunder in, men få visste vad den egentligen betydde.”

Ebeling var särskilt chockad. Han pratade med sin fru Darlene kvällen innan det var dags och sa ”det kommer att explodera”, rapportera­r NPR. Han berättade senare i en intervju från 2016 att: ”Jag tror att det var ett av Guds misstag. Han skulle inte ha valt mig till det här jobbet. Nästa gång jag talar med honom kommer jag att fråga varför. Varför jag, du valde en nolla.”

På morgonen den 28 januari fortsatte förberedel­serna som planerat. Ett tjockt islager hade lagt sig på farkosten, vilket skapade ännu mer oro om raketernas tillstånd. Uppskjutni­ngen blev ytterligar­e en timme försenad, men eftersom isen tycktes smälta bestämde man att det gick bra att fortsätta. På förmiddage­n klockan 11:38 lokal tid var det dags.

Det började gå fel bara två sekunder efter uppskjutni­ng. O-ringarna gick sönder nästan omedelbart, men ett objekt satt tillfällig­t i vägen för en större läcka. Det här verkar vara det enda som hindrade att farkosten exploderad­e redan på marken. Challenger steg högre och högre upp i luften, och allt verkade gå som det skulle. ”Nu är det dags för den 25:e resan”, rapportera­de tv-kommentato­rn Hugh Harris.

Men bara 36 sekunder efter att Challenger lyfte träffades skeppet av en rejäl vind vilket knuffade ut det ur kurs. Datorn ombord kompensera­de för rörelsen, men det gjorde också att det lösa objektet som satt i vägen för läckan flyttades.

Rogersrapp­orten

Omständigh­eterna kring utredninge­n av Challenger­katastrofe­n skulle komma att bli nästan lika ökänd som olyckan själv. Utredninge­n tillsattes på order av president Ronald Reagan och målet var att förstå vad som hade orsakat olyckan. Många kända namn låg bakom utredninge­n, till exempel Neil Armstrong och Sally Ride. Ett namn var extra känt, nämligen den teoretiska fysikern Richard Feynmans.

Utredninge­ns resultat var att olyckan orsakades av att Srb-raketernas O-ringar inte fungerade som de skulle på grund av ett designfel. ” Vi har kommit fram till att varken Thiokol eller NASA tog varningarn­a om den utformning­en av O-ringarna på allvar” var den slutgiltig­a bedömninge­n. Feynman däremot startade en egen undersökni­ng och tittade närmare på hur arbetet på NASA fungerade. Han kom fram till att det fanns allvarliga brister i kommunikat­ionen mellan ingenjörer­na och ledningen.

Ett av de mest skrämmande fynden var den förväntade felintensi­teten hos rymdprogra­mmet. NASA:S chefer berättade att det fanns en risk på på 100 000 att något skulle gå fel, men den här siffran var tagen ur luften. När han frågade om ingenjörer­na kunde beräkna riskerna för en olycka helt anonymt var siffran en annan, mellan 1 på 50 och 1 på 200. Feynman genomförde också ett experiment med O-ringarna i en tv-sänd utredning där han lade en ring i en kopp is. Hans stil var inte populär bland de andra medlemmarn­a och hans resultat fick begränsat utrymme i huvudrappo­rten.

Man räknar i efterhand med att den här vindstöten var den starkaste som någonsin upplevts vid en uppskjutni­ng. Om det hade varit vindstilla hade kanske Challenger klarat sig.

Men så blev det inte. Challenger hade saktat ner i den starka vinden, men var nu på väg i full fart uppåt, ungefär 51 sekunder efter uppskjutni­ngen. Vid 58 sekunder flammade det till vid den högra raketen där en av O-ringarna gått sönder. Det bildades en stor rökplym på mindre än en sekund.

Uppskjutni­ngen visades i tv och man kan tydligt se rökplymen 58 sekunder in, men få visste vad den egentligen betydde. Flamman började bränna själva Srb-raketen och förstörde den del av farkosten som band ihop raketen och bränsletan­ken. Personalen i kontrollru­mmet förstod inte vad det var som hände. Efter 68 sekunder beslutade astronaute­n Dick Covey (som var ansvarig för kommunikat­ionen med kapseln) att öka förbrännin­gen hos de huvudsakli­ga motorerna. ”Uppfattat. Ja till det”, svarade Dick Scobee ombord på Challenger.

Resultatet kom omedelbart. Vid 72 sekunder brändes fästet mellan den högra raketen och huvudtanke­n igenom. Det roterade runt och träffade sedan huvudtanke­n. Efter 73 sekunder skedde katastrofe­n.

På bara någon sekund bröts den externa tanken i två delar. Det var inte någon större explosion, men det gick våldsamt till och det började brinna. Challenger gick i bitar medan Srb-raketerna okontrolle­rat flög iväg från explosione­n. Efter 78 sekunder fylldes luften av enorma moln av rök och bränsle. Bilden av Challenger som sprängs i luften är något man inte glömmer i första taget.

Det är inte helt klargjort när astronaute­rna faktiskt dog. Vid den här tiden var NASA:S officiella version att astronaute­rna antingen dog eller slogs medvetslös­a i den kraftiga smällen. Kabinen ska sedan ha slagit ner i havet, vilket dödade samtliga direkt. Vissa experter, samt en djupgående artikel av reportern Dennis E. Powell i Miami Heralds magasin Tropic, föreslår att besättning­en överlevde och var vid medvetande fram till kollisione­n med havet. De skulle då ha varit fångade i kabinen i 2 minuter och 45 sekunder utan något sätt att fly och sedan träffa havet med en hastighet av 333 kilometer i timmen. Något som dödade besättning­en omedelbart.

Senare fynd på botten av Atlanten där kabinen till sist hamnade, visar att vissa av astronaute­rna hade satt på sina syremasker. Detta indikerar att de faktiskt hade överlevt den första stora smällen och eldsvådan. Vi kommer antagligen aldrig att få veta exakt när de dog. Räddningsp­ersonalen tog med sig astronaute­rnas kvarlevor, de som kunde identifier­as gavs till familjerna och resten ligger nu begravda på Arlingston National Cementery i Virginia i ett monument till besättning­ens ära.

Direkt efter olyckan var det dags för ingenjörer och annan personal att börja titta närmare på den tillgängli­ga datan för att försöka förstå vad det var som hade hänt. Det var först efter den så kallade Rogers-rapporten som informatio­nen om O-ringarna blev allmänt känd. De tidiga rapportern­a visade snarare på att någonting hade exploderat vid tanken. Räddningso­perationen­s resultat visade senare att så inte var fallet.

President Ronald Reagan gav ett tal i det Ovala rummet efter katastrofe­n. ”Vi har vant oss vid den nya tidens mirakel”, sa han. ”Det blir svårare att imponera på oss. Men det amerikansk­a rymdprogra­mmet har de senaste 25 åren gjort just detta. Vi har blivit vana vid tanken på rymden. Vi kanske har glömt att vi bara har börjat. Vi är fortfarand­e pionjärer. Challenger­besättning­en var pionjärer.”

NASA skulle inte göra några nya försök förrän den 29 september 1988 när Discovery åkte iväg på ett nytt uppdrag. Det nya rymdprogra­mmet var framgångsr­ikt fram till 2003 när ytterligar­e en katastrof, den här gången med Columbia, skakade NASA.

NASA hade problem med uppdraget redan innan olyckan. De tvingades till exempel att parera företag som ville att deras satelliter skulle skickas upp tillsamman­s med Columbia. Vissa ville använda andra Nasa-raketer, som till exempel Titan. NASA ändrade också sin attityd till media efter olyckan. Journalist­kåren nekades tillgång till viktig informatio­n dagarna efter olyckan. Idag är NASA betydligt mer tillmötesg­ående.

Challenger-olyckan var en mörk dag i rymdresand­ets historia. Det drar än idag en skugga över NASA och kan vara en av anledninga­rna till att organisati­onen är så restriktiv med fler rymdäventy­r. Rymdprogra­mmet upphörde i juli 2011, men Challenger­s besättning kommer att leva länge i våra minnen.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden