Det skul­le Chal­leng­er ha gjort i rym­den

1900-talet i text och bild - - Triumfer & Tragedier Challenger-tragedin -

Chal­leng­er skul­le be­fin­na sig i rym­den i sju da­gar och man ha­de fle­ra vik­ti­ga mål med re­san.

Det vik­ti­gas­te var att skic­ka iväg kom­mu­ni­ka­tions­sa­tel­li­ten TDRS-B som an­vän­des av den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en för att kom­mu­ni­ce­ra med and­ra sa­tel­li­ter och se­na­re även den in­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen.

En li­ten sa­tel­lit om­bord far­kos­ten Spar­tan Hal­ley skul­le ha fri­kopp­lats från Chal­leng­er un­der två da­gar för att ob­ser­ve­ra Hal­leys ko­met när den pas­se­ra­de so­len.

Un­der den and­ra da­gen skul­le Chris­ta Mcau­lif­fe ha bli­vit den förs­ta läraren som vi­de­o­fil­ma­de sin vis­tel­se i rym­den, och man pla­ne­ra­de än­nu fler li­ve­fram­trä­dan­den de när­mas­te da­gar­na på re­san.

En i be­sätt­ning­en, Ronald Mcnair, pla­ne­ra­de till och med att spe­la sax­o­fon i rym­den, ett styc­ke som han ha­de ar­be­tat på till­sam­mans med kom­po­si­tö­ren Michel Jar­re till al­bu­met Ren­dezVous.

Den sjun­de da­gen skul­le Chal­leng­er ha åter­vänt till jor­den ef­ter 144 tim­mar och 34 mi­nu­ter i rym­den. Ty­värr blev det in­te så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.