Vad hän­de ef­ter Chal­leng­er?

1900-talet i text och bild - - Triumfer & Tragedier Challenger-tragedin -

Chal­leng­er-olyc­kan ska­ka­de NA­SA i grun­den. Rymd­pro­gram­met av­bröts i 32 må­na­der me­dan ut­red­ning­en som re­sul­te­ra­de i Ro­gers-rap­por­ten på­gick. Det här var en tid för ef­ter­tan­ke och NA­SA tving­a­des om­vär­de­ra rymd­pro­gram­met.

Srb-ra­ke­ter­na om­kon­stru­e­ra­des för att und­vi­ka lik­nan­de pro­blem i fram­ti­den. Fäs­te­na gjor­des star­ka­re ge­nom att läg­ga till yt­ter­li­ga­re en O-ring och man la­de till yt­ter­li­ga­re tem­pe­ra­tur­mät­ning­ar för att se till att ing­et ma­te­ri­al ska­da­des av de väx­lan­de för­ut­sätt­ning­ar­na.

Ur en pr-syn­vin­kel gjor­de Chal­leng­er-ka­ta­stro­fen att NA­SA tving­a­des skju­ta upp si­na pla­ner på att gö­ra rym­den till­gäng­lig för ci­vi­la, då Chris­ta Mcau­lif­fe dog i olyc­kan. Pla­nen var från bör­jan att lå­ta en jour­na­list föl­ja med ef­ter­föl­jan­de år, och se­dan en konst­när.

En­ligt Smit­h­so­ni­an Ma­ga­zi­ne kom en Na­sa-ledd spe­ci­al­grupp år 1983 fram till att ”det är önsk­värt att NA­SA lå­ter ob­ser­va­tö­rer va­ra med på far­kos­ter­na för att öka all­män­he­tens för­stå­el­se för rym­dre­san­de”. En ta­les­per­son från NA­SA be­räk­na­de att de kun­de få tre mil­jo­ner sö­kan­de om de öpp­na­de upp möj­lig­he­ter för ci­vi­la att vin­na rym­dre­sor i lot­te­ri (som ett sätt att av­gö­ra vem som skul­le få åka med). Till och med Big Bird från Se­sa­me Stre­et sågs som ett al­ter­na­tiv. Även duk­ti­ga för­fat­ta­re som kun­de skri­va vac­kert om vad de upp­lev­de var till­tänk­ta.

Två vec­kor in­nan Chal­leng­er­ka­ta­stro­fen ha­de fak­tiskt över 1 700 jour­na­lis­ter an­sökt om att få föl­ja med ur i rym­den. Se­dan olyc­kan sked­de har inga jour­na­lis­ter än så länge fått föl­ja med.

Mcau­lif­fes back­up Bar­ba­ra Mor­gon fick till sist föl­ja med ut i rym­den på En­de­a­vour år 2007. Men Chal­leng­er­ka­ta­stro­fen sat­te stopp för dröm­men om att rym­dre­sor var till för fol­ket. Idag vän­der vi oss till fö­re­tag som Spa­cex och Blue Ori­gin för att få nytt hopp om rym­dre­sor för al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.