Spöksta­den

1900-talet i text och bild - - Triumfer & Tragedier Tjernobyl-olyckan -

Sta­den Prypjat lig­ger ba­ra om­kring 3 kilo­me­ter från kärn­kraft­ver­ket och det bod­de 50 000 per­so­ner här när Tjer­no­byl­ka­ta­stro­fen sked­de. Det var en väx­an­de stad med 20 sko­lor, ett sjuk­hus och en sportan­lägg­ning med en stor bas­säng. Ef­ter olyc­kan eva­ku­e­ra­des in­vå­na­re, men de fick be­sked om att de kun­de åter­vän­da ba­ra tre da­gar se­na­re, vil­ket be­ty­der att det än idag finns spår från de ti­di­ga­re in­vå­nar­na kvar. Många in­vå­na­re har trots allt åter­vänt till om­rå­det, men ing­en har hit­tills fått tillå­tel­se att ge sig in i sta­den som lig­ger i ka­ran­tän på grund av de höga strål­ningsni­vå­er­na.

Sta­den är ett hi­sto­riskt mo­nu­ment över li­vet i Sov­je­tu­ni­o­nen på 80-ta­let. På väg­gar­na häng­er fort­fa­rab­de pro­pa­gan­das­lo­gans och hu­sen och fa­bri­ker­na i om­rå­det tycks kom­ma från en an­nan tid. I vis­sa om­rå­den ver­kar na­tu­ren åter­er­öv­rat byggnaderna. År 2002 öpp­na­des sta­den på nytt som en nå­got ma­ka­ber tu­rist­attrak­tion för dem som var vil­li­ga att skri­va på en fri­skriv­nings­klau­sul för even­tu­el­la strål­nings­ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.