Strål­ning­ens sprid­ning över Eu­ro­pa år 1986

1900-talet i text och bild - - Triumfer & Tragedier Tjernobyl-olyckan -

Sto­ra de­lar av ned­fal­let ham­na­de i när­he­ten av Tjer­no­byl, i Vi­tryss­land, Ukrai­na och Ryss­land där mer än 350 000 män­ni­skor eva­ku­e­ra­des för att und­vi­ka strål­ning­en. 5,5 mil­jo­ner män­ni­skor stan­na­de dock kvar i om­rå­det. Ef­ter olyc­kan hit­ta­de man ra­di­o­ak­ti­va spår i näs­tan al­la län­der på det nor­ra halv­klo­tet. Vis­sa om­rå­den drab­ba­des dock vär­re än and­ra på grund av väx­lan­de vin­dar. Ka­ta­stro­fen släpp­te ut 100 gång­er mer strål­ning än atom­bom­ber­na som släpp­tes över Hi­ros­hi­ma och Na­ga­sa­ki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.