Bak­grund och kon­se­kven­ser

1900-talet i text och bild - - Krig & Konflikter Attacken På Pearl Harbor -

At­tac­ken på Pearl Har­bor var en chock för ame­ri­ka­ner­na. Ja­pa­ner­na var räd­da att USA skul­le an­slu­ta sig till de al­li­e­ra­de kraf­ter­na trots lan­dets mot­vil­lig­het att gå in i and­ra världs­kri­get. Ja­pa­ner­na tänk­te sig där­för att en at­tack på den ame­ri­kans­ka stil­la­havs­flot­tan skul­le se till att USA in­te läng­re var ett hot mot Ja­pan och dess­utom av­skräc­ka lan­det från att gå med i kri­get. Pla­nen miss­lyc­ka­des dock, och den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren sva­ra­de med ett ra­se­ri som kul­mi­ne­ra­de i två atom­bom­ber över Hi­ros­hi­ma och Na­ga­sa­ki år 1945. At­tac­ken mot Pearl Har­bor var yt­terst våld­sam och blo­dig, och de över­le­van­de glömde ald­rig den da­gens skräck och pa­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.