Bak­grund och följ­der

1900-talet i text och bild - - Krig & Konflikter Ödeläggelsen Av Hiroshima -

USA bör­ja­de byg­ga atom­bom­ben ef­ter att Al­bert Eins­te­in och and­ra fy­si­ker var­na­de för att tyskarna var nä­ra att kon­stru­e­ra en egen år 1939. Det så kal­la­de Pro­ject Man­hat­tan på­bör­ja­des 1941 och i ju­li 1945 ha­de den förs­ta atom­bom­ben de­to­ne­rats i det så kal­la­de Tri­ni­ty-testet. Vid den här ti­den ha­de Tyskland re­dan gett upp och de al­li­e­ra­de fo­ku­se­ra­de nu en­bart på den sista åter­stå­en­de fi­en­den: Ja­pan. Lan­det ha­de väg­rat att gå med på kra­ven i Pots­dam­de­kla­ra­tio­nen och de al­li­e­ra­de upp­lev­de att det ba­ra fanns två al­ter­na­tiv kvar: en in­va­sion el­ler att an­vän­da atom­bom­ber. De val­de al­ter­na­tiv två. Det ses än idag som ett av de mest kon­tro­ver­si­el­la be­slu­ten nå­gon­sin, men många häv­dar att en in­va­sion ha­de kostat många fler liv i slutän­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.