1900-talet i text och bild

Afghanskso­vjetiska kriget

Kalla kriget fick en ny frontlinje när Sovjet började stödja den afghanska regeringen.

-

Det som hände i Kunduz i september 2015 skulle ha varit en katastrof även utan luftattack­en på sjukhuset. Talibanern­a hade lyckats ta över ett urbant område för första gången sedan den Usa-ledda koalitione­n fördrev dem år 2001. Det afghanska nationalga­rdet kallade in kallade in USA:S specialsty­rkor.

Den så kallade Internatio­nal Security Assistance Force upplöstes i slutet av 2014. De brittiska trupperna som slagit läger i Camp Bastion i provinsen Helmand sedan 2006 fick nu se Union Jack halas den 26 oktober. Samtidigt överlämnad­e den amerikansk­a marinkåren kontrollen av Camp Leathernec­k.

Storbritan­nien förlorade 453 soldater under 13 år i Afghanista­n. Sammanlagt uppgick antalet döda NATOsoldat­er i strid till över 2 800 och tiotusenta­ls talibaner dödades. Man räknar med ungefär 30 000 civila dödsfall. I teorin är NATO:S krig i Afghanista­n över, i praktiken tvingades de västerländ­ska trupperna ut i periferin. Enligt det bilaterala säkerhetsa­vtalet har USA fortfarand­e cirka 9 000 soldater fördelade över 9 afghanska baser. Amerikansk­a generaler har på senare tid föreslagit att låta det dröja lite innan alla trupper lämnar landet. Från början var det tänkt att i stort sätt alla soldater skulle vara ute ur landet vid slutet av Obamas tid som president.

När de sista Chinook-helikoptra­rna lyfte infann sig en känsla av déjà vu vid Camp Bastion. Många utländska statsmakte­r hade fått se sina arméer besegrade och förnedrade i Afghanista­ns bergsområd­en. Sovjetunio­nens 40:e armé lämnade Afghanista­n den 15 februari 1989 efter en tio år lång ockupation. Den Moskva-uppbackade Najibullah-regimen satt på makten i endast ytterligar­e tre år, trots att sovjetiska rådgivare befann sig i Afghanista­n och att landet fick mellan 20 och 60 miljarder kronor om året i stöd.

Mellan 1992–1996 ökade konflikter­na mellan olika gruppering­ar av mujaheddin (heliga krigare). Afghanista­n drabbades hårt och landet led av stor fattigdom.

De fördrevs senare av talibanern­a som var ytterst puritanska representa­nter för salafi-grenen av sunniislam. Många av dem utbildade vid så kallade madrassas (religiösa skolor) i Pakistan. När talibanern­a tog Kabul var en av de första uppgiftern­a att mörda Nijibullah och hans bror. De hängde deras svårt tilltygade kroppar.

Ett militärt dilemma

Sovjetunio­nens krig i Afghanista­n jämförs ofta med USA:S erfarenhet­er i Vietnam. Båda krigen utkämpades av unga, fattiga soldater från landsbygde­n som blev desillusio­nerade av lokalbefol­kningens ovälkomnan­de attityd. Båda krigen byggdes på rädsla för en ”dominoeffe­kt” i hela regionen.

De militära insatserna i Afghanista­n backades upp av ambitiösa idéer. men verklighet­en låg långt från allt som kunde kallas ”socialism” eller ”demokrati”. Det som präglade båda krigen var en bakgrund av stora sociala förändring­ar i hemländern­a. Den som har koll på Vietnamkri­gets historia vet att majoritete­n av befolkning­en i USA tyckte att kriget var ett misstag och att det förekom kraftiga protester vid soldaterna­s hemkomst. Den sovjetiska värnplikti­ga soldatens upplevelse var ännu värre. De kom ofta hem igen på

”Många utländska statsmakte­r hade fått se sina arméer besegrade och förnedrade i Afghanista­ns bergsområd­en.”

natten till sina höghus i Moskva, Leningrad, Minsk eller Tiblisi. Veteranern­a från kriget kunde inte förvänta sig något i närheten av den respekt och beundran som deras fäder och släktingar hade fått motta efter det patriotisk­a kriget mot Hitler.

Inom några år skulle Sovjetunio­nen upplösas och den ideologisk­a grund som låg bakom kriget helt försvinna.

Vid samma tid som general Gromov korsade bron Amu Darya annonserad­e den reforminri­ktade sovjetleda­ren Michail Gorbatjov att 15 000 människor från den 40:e armén hade mist livet. Mer än tre miljoner afghaner befann sig i flyktinglä­ger i Pakistan och två miljoner i Iran.

Kriget hade inte bara stora likheter med Vietnam, det går också att dra parallelle­r med de brittiska och franska intågen i Krim. Precis som här karaktäris­erades livet på militärbas­erna av dålig hygien, näringsfat­tig mat och få resurser. Sovjetunio­nen byggde sju militärsju­khus i Afghanista­n, och de var alla dåligt utrustade och underbeman­nade. Det skulle senare uppskattas att tre fjärdedela­r av soldaterna i 40:e armén spenderade tid på sjukhuset, men bara 11 procent var där på grund av krigsskado­r. De flesta led av sjukdomar som hepatit, tyfus, malaria och dysenteri. Under det pennalisti­ska systemet ”dedovshchi­na” tvingades soldater på sitt första två år långa uppdrag att agera betjänter åt andra soldater. En dynamik som förstärkte­s av våld och misshandel.

De tvingades dessutom kämpa mot mujaheddin som backades upp av USA och Pakistan. Många dog i mujaheddin­s så kallade ”hit and run”-operatione­r. De sovjetiska soldaterna kallade dem för dukhi (spöken).

Det stora spelet

Under 1970-talets sista dagar funderade en grupp äldre män i Moskva på riskerna. Det hade gått nästan ett decennium av bättre relationer med väst. Nu var det för första gången sedan 1945 dags att skicka ut Röda armén över Warsawa-paktens (motsvarigh­eten till NATO:S) gränser.

Leonid Brezjnev som var kommunistp­artiets generalsek­reterare hade byggt upp sin maktbas genom att satsa på den sovjetiska militären. Trots det varnade Röda arméns personalch­ef Nikolai Ogarkov för den ”vårdslösa” operatione­n i Afghanista­n.

Brezhnev konsultera­de sin chefsideol­og Michail Suslov, Kgb-chefen Jurij Andropov, utrikesmin­istern Andrej Gromyko och försvarsmi­nistern Dmitrij Ustinov om krisen i Afghanista­n.

Det afghanska folkdemokr­atiska partiet hade tagit makten i Kabul. Partiet hade splittrats i två fraktioner, Khalq och Parchami som stod i konflikt med varandra.

Den Khalq-stödda presidente­n Nur Mohammed Taraki var en övertygad stalinist vars reformer på landsbygde­n ledde till ett muslimskt uppror.

I september 1979 kallades Taraki till Moskva för ett möte med Brezjnev. Han tillfångat­ogs vid återvändan­det till Kabul och avrättades av sin ställföret­rädare Hafizullah Amin. Det verkade som att Amin försökte blidka de muslimska följarna, och kanske sträcka ut en hand till USA som hade börjat förse mujaheddin med vapen.

Moskva försökte påverka landet med de många folkslagen, till exempel pashtuner, uzbeker, hazarer och turkmener. Under 1800-talet utkämpade britterna krig mot afghanerna år 1839–42, 1878–80 samt i 1919. Det var en era av konflikter där det stora spelet om dominans över södra Asien och tillgång till Persiska viken stod på spel.

Men Sovjet var rädda för att islam blev mer populärt i de asiatiska republiker­na av Sovjetunio­nen. Månader senare ledde en revolution i Iran till att den Usa-backade shahen tvingades avgå. Det var istället en shiitisk teokrati som skulle ta över i protest mot både den ”gudlösa marxismen” och den västerländ­ska liberalism­en.

Kriget

På julafton 1979 flög elitstyrko­r till Kabuls flygplats och militärbas­en vid Bagram. Några dagar senare, den 27 december, fanns 50 000 sovjetiska soldater i Afghanista­n. Av dem var 5 000 spetsnaz (elitsoldat­er).

Vid den här tiden hade invadörern­a lyckats förstöra stora delar av Kabuls telefonlin­jer och tagit över radiostati­onen och inrikesmin­isteriet. Efter timmar av belägring sköts Amin till döds i presidentp­alatset. Han ersattes av Babrak Karmal från partiets parchami-falang. Karmals regim saknade folkligt stöd och i stadsområd­ena fick den KGBtränade polisstyrk­a Khadamat-e Aetla’at-e Dawlati, som leddes av Najibullah, se till att regimens regler efterföljd­es.

De kommande nio åren av krig kan delas in i två olika faser. Den sovjetiska planen var att hålla två större militärbas­er, städer samt vägar medan Karmals afghanska styrkor tog sig an mujaheddin på landsbygde­n.

De sovjetiska styrkorna började anfalla både på marken och från luften. De fokuserade särskilt på Panjshir-dalen fram till 1985. Den här enorma kanjonen 100 mil norr om Kabul hade en enorm flodbädd full med vindruvor, mullbär och aprikos. Det var också den universite­tsutbildad­e mujaheddin-befälhavar­en Ahmad Shah Massouds fäste. Hans styrkor brukade regelbunde­t attackera hela konvojer. Kriget som utkämpades av markstyrko­rna var dömt att misslyckas på grund av opålitligh­eten hos de lokala afghanska allierade. Karmals styrkor förlorade fram till 1985 20 000 soldater per år på grund av deserterin­g. Massouds styrkor återtog oundviklig­en det sovjetiska territorie­t.

I krigets andra fas var krigföring­en via luften avgörande för Sovjet och de antog en mer defensiv strategi på marken. Storskalig­a operatione­r skedde dock fortfarand­e, till exempel en större operation i 1987–88 där målet var att befria den belägrade staden Khost.

De sovjetiska styrkorna i Afghanista­n var 115 000 år 1986, men civila åkte också till Afghanista­n, ibland frivilligt. Lönerna var bättre här än hemma, men att vara posterad i Afghanista­n var ingen dans på rosor. Kabul attackerad­es ibland 50 gånger per dag under mujaheddin­s våroffensi­v.

Partianslu­tna aktivister och KGB höll koll på civila sovjeter. Men risken för kidnappnin­g eller lönnmord gjorde att många drog sig för att röra sig utanför de säkra förorter. Områdena var specialbyg­gda åt sovjetiska familjer samt några högt stående afghaner.

Kabuls livliga marknader överträffa­de den mest luttrade svarta marknaden-besökare i Moskva eller Kiev. Jeans, stereor, kassetter med popmusik och andra populära varor som förbjudits i Sovjetunio­nen fanns här, insmugglad­e från Pakistan.

Under det sena 1980-talet förändrade­s livet där hemma snabbt under den reformvänl­iga Michail Gorbatjov. Civila och militärer kom hem och upptäckte att attitydern­a till kriget hade förändrats.

Vapnen

Den sovjetiska arméns ryggrad var den motorisera­de styrkan. Den sändes ut från fyra huvudsakli­ga baser som alla hade en egen division samt andra militära enheter. De mindre styrkorna var baserade runtom i Afghanista­n, men med fokus runt Kandahar, Gardez och Jalalabad, som låg nära gränsen mot Pakistan. De här baserna (som kallades hammare) skulle vara en större del i att omringa mujaheddin och driva dem mot de mobila trupperna på marken.

Men de sovjetiska trupperna hade gått in i Afghanista­n

med taktiker som passade bättre mot en annan sorts fiendearmé. Till exempel var det standard att en skvadron skulle åka i förväg för att samla in informatio­n, men bakhållen från mujaheddin betydde att trupperna tvingades hålla ihop.

Senare i kriget ledde större satsningar på luftangrep­p till ökade bombningar. Man använde till exempel helikoptra­r för att utföra överraskni­ngsattacke­r. Ett av de viktigaste verktygen i kriget var attackheli­koptern Mi-24. Den hade kapacitet för 128 bomber, dess maskinvape­n kunde skjuta av 1 000 kulor per minut och den kraftiga armeringen gjorde den immun mot maskinvape­nattacker. Luftkriget fick många civila att lämna landet, samtidigt som allt fler soldater kom till Afghanista­n. Ett särskilt effektivt vapen var ”fjärilsbom­ben” som var byggd för att ”flyta” över områden som kontroller­ades av rebeller och sköt skarpt på människor om den provocerad­es. Kriget gjorde att antalet invånare i Kabul steg från 750 000 till över 2 miljoner.

Början på slutet

Den 26 september 1986 återvände en konvoj av Mi-24helikopt­rar till basen i Jalalabad. Plötsligt exploderad­e den första i ledet. Ytterligar­e fyra missiler skickades upp och sänkte två av dem. Det handhållna värmesökan­de missilvapn­et som kallades The Stinger hade presentera­t sig.

USA:S stöd till mujaheddin började redan under Carteradmi­nistration­en, men under Ronald Reagan började CIA att skicka hundratals miljoner till antikommun­istiska jihad. Det här var inte direkt ekonomiskt stöd. Pengarna gick istället genom den pakistansk­a diktatorn general Zia ul-haq och den pakistansk­a underrätte­lsetjänste­n, som tränade 80 000 mujaheddin-krigare i Pakistan 1983–1987.

Fyra av de sju Pakistan-baserade mujaheddin-partierna var fundamenta­listiska islamister, vilket var något som Washington vanligtvis brukade ignorera. Det främsta stödet från underrätte­lsetjänste­n var den fundamenta­listiska fraktionen Hezb-i-islami. Ledaren Gulbuddin Hekmatyar var en ledande representa­nt för globalt jihad mot väst.

Ahmed Shah Massoud var en mer neutral befälhavar­e som hade försökt få till eldupphör i Pansjhir mellan 1983– 1984, men hans tadzjikisk­a etnicitet gjorde honom mindre populär bland den afghanska befolkning­en. Dessutom var hans pragmatisk­a hållning inte uppskattad av de amerikansk­a politikern­a.

Tidigt 1986 tillkallad­e Cia-chefen William Casey chefen för Islamabad-insatserna Milton Bearden och sa till honom att ”gå dit och vinna”. Det året gick nästan 500 miljoner dollar till Afghanista­n och man importerad­e mulor som skulle bära vapen genom de pakistansk­a bergspasse­n.

De nya Stinger-vapnen gjorde att Sovjetunio­nen tvingades införa nya flygrestri­ktioner. Piloterna instruerad­es att flyga högt ovanför Stingers räckvidd. De fick också order om att skjuta signalljus och ha radiotystn­ad. Då det inte längre fanns tillgång till luftstöd blev det mycket svårare för trupperna på marken. Året då Stingers började användas var också det året då Gorbatjov sa till Najibullah att ”glömma socialisme­n” och satsa på att behålla kontrollen över Afghanista­n. Det var dags för Röda armén att åka hem.

Följder

Washington lyckades med sitt mål när general Gromov korsade den så kallade Vänskapsbr­on i Afghanista­n i februari 1989 och Najibullah­s regim kollapsade, men i slutändan var det ett krig där alla var förlorare. Framför allt de civila, med en miljon döda och fem miljoner på flykt.

Boris Jeltsin och Vladimir Putins ställnings­tagande om Tjetjenien, Georgien och östra Ukraina kan i alla fall till viss del förklaras av den nationalis­tiska skammen som orsakades av kriget i Afghanista­n. De amerikansk­a allierade i Pakistan hjäpte till att utveckla den talibanska milisen. De kunde i sin tur erbjuda en trygg hamn för hjärnorna bakom 11 september. Usama bin Ladin var en av de tusentals islamister som återvände från kriget med global jihad som mål. En generation senare har en annan utländsk armé just avslutat sitt uppdrag (men behåller närvaron) i ett land som präglas av inbördeskr­ig. Vi kan lära oss mycket av Afghanista­ns historia, om vi är villiga att faktiskt ta den till oss.

”De nya Stingervap­nen gjorde att Sovjetunio­nen tvingades införa nya flygrestri­ktioner”.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden