Mor­det på Franz Fer­dinand

Sa­ra­je­vo, Bosni­en och Her­ce­go­vi­na, den 28:e ju­ni 1914.

1900-talet i text och bild - - Innehåll -

Av al­la de lönn­mord som skett ge­nom histo­ri­en räk­nas mor­det på kej­sar­dö­met Ös­ter­ri­ke–ung­erns tron­föl­ja­re Franz Fer­dinand som ett av de mest dra­ma­tis­ka och med störst kon­se­kven­ser. När Fer­dinand sköts till döds den 28 ju­ni 1914 i Sa­ra­je­vo, idag hu­vud­stad i Bosni­en och Her­ce­go­vi­na, ska­ka­des värl­den i grun­den. Hans död blev start­skot­tet på förs­ta världs­kri­get och många histo­ri­ker me­nar att mor­det på Franz Fer­dinand led­de till att tio mil­jo­ner sol­da­ter och ota­li­ga ci­vi­la fick sät­ta li­vet till.

Mo­ti­va­tio­nen bakom då­det var att de sydsla­vis­ka pro­vin­ser­na i Ös­ter­ri­ke–ung­ern vil­le bry­ta sig loss från im­pe­ri­et och istäl­let bli en del av det stor­ser­bis­ka ri­ket, en öns­kan som led­de till allt stör­re mot­sätt­ning­ar mel­lan Ser­bi­en och lan­dets grann­län­der. Si­tu­a­tio­nen kul­mi­ne­ra­de sent år 1913 när den bosnis­kor­to­doxe ser­ben Da­ni­lo Ilić (le­da­re för en ter­ro­rist­cell in­om Svar­ta han­den) be­stäm­de sig för att ta­la med en av or­ga­ni­sa­tio­nens grun­da­re, den ser­bis­ke översten C. A. Popovic. Svar­ta han­den var en hem­lig mi­li­tärgrupp som ar­be­ta­de för att ta till­ba­ka de om­rå­den som hi­sto­riskt sett till­hört Ser­bi­en, om­rå­den som un­der den här ti­den styr­des av Ös­ter­ri­ke–ung­ern el­ler and­ra ri­ken. Grup­pens mot­to löd ”Enan­de el­ler dö­den”, och med­lem­mar­na spe­ci­a­li­se­ra­de sig på hem­li­ga upp­drag för Ser­bi­ens räk­ning. Ilić trod­de där­e­mot in­te läng­re på grup­pens hem­li­ga stra­te­gi och för­sök­te över­ta­la Popovic om att by­ta rikt­ning mot mer rätt­fram­ma ak­tio­ner. De fun­de­ra­de först på att lönn­mör­da Bosni­ens gu­ver­nör, men kom se­dan fram till att är­ke­her­ti­gen Franz Fer­dinand skul­le bli mål­tav­lan.

Pla­nen var att slå till un­der är­ke­her­ti­gens stads­be­sök i ju­ni. Vap­nen som skul­le an­vän­das i då­det le­ve­re­ra­des av en grupp unga ser­bis­ka och bosnis­ka tor­pe­der som Ilić re­kry­te­rat den 26 maj sam­ma år. Den 4 ju­ni var samt­li­ga tor­pe­der på plats i Sa­ra­je­vo, re­do för upp­dra­get. Grup­pen ha­de för­u­tom ett ur­val pi­sto­ler, bom­ber och kni­var ock­så till­gång till varsin gif­tam­pull. De lev­de verk­li­gen upp till sitt mot­to. Föl­jan­de dag mör­da­des är­ke­her­tig Fer­dinand och hans fru, her­ti­gin­nan Sop­hie.

Trots det mi­nu­ti­ö­sa pla­ne­ran­det blev tor­pe­der­na och de­ras över­ord­na­de i Svar­ta Han­den till­fånga­tag­na, fängs­la­de el­ler av­rät­ta­de. Franz Fer­di­nands död skul­le sät­ta igång en do­mi­no­ef­fekt av hän­del­ser som till slut led­de till att Ös­ter­ri­ke–ung­ern gav ett ul­ti­ma­tum till Ser­bi­en i ju­li sam­ma år. Ser­bi­en skul­le bland an­nat läm­na över Ös­ter­ri­ke–ung­erns am­bas­sa­dör in­om 48 tim­mar. Ser­bi­en väg­ra­de, och den 28 ju­li mo­bi­li­se­ra­de bå­da si­dor­na si­na ar­mé­er. På grund av al­li­an­ser­na mel­lan eu­ro­pe­is­ka stor­mak­ter tving­a­des Ryss­land, Frank­ri­ke, Stor­bri­tan­ni­en och Tyskland att väl­ja si­da i det då hit­tills blo­di­gas­te kri­get ge­nom histo­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.