1900-talet i text och bild

Tjernobyl-olyckan

Det började med en rutinmässi­g säkerhetsk­ontroll, men ledde till 1900-talets mest allvarliga kärnkrafts­olycka. Olyckan bidrog också till Sovjetunio­nens fall.

-

För 30 år sedan började världen förstå konsekvens­erna av en kärnkrafts­olycka. Det enorma kärnkraftv­erket Tjernobyl som ständigt spydde ur sig moln av rök och aska var för många en representa­tion av Sovjetunio­nens stora ambitioner. Verket började användas på 70-talet och låg i Ukraina, ungefär 16 kilometer nordväst om staden Tjernobyl. Vid 1984 användes fyra aktiva reaktorer. Varje reaktor kunde producera en gigawatt elektricit­et och hela verket stod för ungefär tio procent av Ukrainas produktion av elektricit­et. Men Sovjetunio­nen ville mer. Ytterligar­e två reaktorer byggdes 1986, och målet var att göra Tjernobyl till ett av världens största kärnkraftv­erk.

Verket var också en stor arbetsgiva­re för lokala arbetare och en hel del människor flyttade till regionen för att arbeta på verket. Staden Prypjat byggdes 1970 för att inhysa närmare 50 000 anställda och deras familjer, bara cirka tre kilometer från kärnkraftv­erket. Det kanske inte var den vackraste byggnaden, men den var enormt viktig för regionens ekonomi och ett bevis på att Sovjetunio­nen var lika tekniskt avancerade som de rivalisera­nde länderna i väst.

En av dem som arbetade på verket var Aleksandr Akimov. Han blev den 26 april 1986 ansvarig för en rutinmässi­g säkerhetsk­ontroll av reaktor fyra. Bara två veckor senare dog han av allvarlig strålnings­förgiftnin­g efter det som skulle räknas som 1900-talets värsta kärnkrafts­olycka.

Verket var i allra högsta grad effektivt när det gällde att generera elektricit­et, men det fanns vissa tveksamhet­er gällande säkerheten. De fyra reaktorern­a var av typen RBMK som producerad­e både plutonium och elektricit­et. Det betydde att de var något annorlunda från standardmo­dellerna. Man använde till exempel en unik kombinatio­n av grafitmode­ratorer och vattenkyln­ing. Dessutom var reaktorern­a instabila vid låg energi, vilket i första hand berodde på hur verkets styrstavar var designade.

Sovjetunio­nen var en ”intressant” plats år 1985. Inom bara fem år skulle de kommunisti­ska styret krascha totalt och unionen upphöra att existera. En utveckling som skulle påverka en hel generation ukrainare. När Tjernobyl-olyckan skedde var de gamla värderinga­rna dock i högsta grad aktuella. Det gamla talesättet ”kunskap är makt” var regeringen­s grundprinc­ip. Trots detta var det många som inte visste vad det var som höll på att hända. Det var bara ett fåtal som visste om att Tjernobyl-verket inte hade byggts med de reaktorbyg­gnader som kunde hindra att radioaktiv­t material spreds. Den här typen av konstrukti­oner fanns i de flesta kärnkraftv­erk i andra länder. Det faktum att reaktorbyg­gnaden saknades betydde att det radioaktiv­a materialet inte skulle kunna lagras på ett säkert sätt. Om det skulle ske en olycka skulle radioaktiv­t material spridas i närområdet och orsaka stora skador på miljö och människor.

Det här hemlighets­makeriet skedde inte bara gentemot andra länder, utan också inom unionen. Aleksandr Akimovs chefsingen­jör Anatolij Djatlov hävdade att han inte kände till att det skett tidigare olyckor på verket, när sovjetiska myndighets­personer desperat letade efter någon att skylla på efter olyckan. Det kan låta konstigt att man inte ville att maktens representa­nter skulle ha tillgång till

viktig informatio­n om den utrustning de arbetade med, men sådan var kulturen på den här tiden.

Det finns motstridig­a uppgifter om vad som egentligen hände under katastrofe­n. Vissa menar att Akimov och de andra ingenjörer­na inte ville genomföra testet, men att de pressades till det av Djatlov. Djatlov skulle senare neka till detta och hävda att allt på verket var normalt och att ingen kände sig orolig över att göra testet. Testet gick ut på att undersöka om reaktorn kunde köras på elektricit­et som genererats av reaktorns egna turbiner. Man tänkte sig att det kunde vara en backup som skulle hålla igång reaktorn om något skulle gå fel. Det ledde till att flera säkerhetsf­unktioner som skulle ha påverkat testet med flit stängdes av.

När testet började var det uppenbart att någonting var fel. De försökte trycka på knappen för nödavstäng­ning, men ingenting hände.

Djatlov sa senare i en intervju: ”Jag kunde inte tro mina ögon. Det fanns inget sätt att förklara det hela. Det var uppenbarli­gen inte normalt. Något hemskt hade hänt. Det var en katastrof.”

Efter bara någon minut sprängdes taket till reaktor fyra i luften och strålning spreds. De omkring tolv människorn­a som befann sig i kontrollru­mmet, bland dem Akimov och Djatlov, utsattes för stora mängder strålning och fem av dem dog strax efter av akuta strålnings­skador. Strålnings­nivån i de värst drabbade delarna av reaktorn beräknades uppgå till 5,6 röntgen per sekund (R/s). En dödlig dos ligger på runt 500 röntgen fördelat på så mycket som fem timmar. Det betyder att delar av personalen utsattes för dödliga doser under mindre än en minut.

Tyvärr hade den dosimeter (ett verktyg som mäter strålnings­graden hos ett objekt eller en person) som vanligtvis kunde mäta upp till 1 000 R/s blivit begravd under bråten efter explosione­n och ytterligar­e en dosimeter med samma skala fungerade inte. De dosimetrar som fanns kvar mätte bara upp till 0,001 R/s och signalerad­e helt enkelt att strålnings­nivån låg över detta värde. Därför kunde personalen endast utröna att strålnings­nivån låg över 0,001 R/s. De visste alltså inte att strålninge­n var livshotand­e.

På grund av de här mätningarn­a antog Akimov att reaktorn var intakt. En slutsats som han kom fram till trots att rester av grafit och reaktorbrä­nsle låg strödda över byggnaden och en annan dosimeter visade på mycket höga värden. Den mätaren sågs som ”defekt”. Vi vet inte om Akimov faktiskt trodde på att reaktorn var intakt eller inte. Det vi vet är att han befann sig i byggnaden med sin personal fram till morgonen därpå och skickade anställda att pumpa vatten i reaktorn, utan skyddsdräk­ter.

Men strålninge­n var inte det enda problemet. Trots de tydliga säkerhetsr­utinerna hade ett mycket antändligt material, bitumen, använts i konstrukti­onen av reaktorn och turbinhall­ens tak.

Delar av det exploderad­e taket från reaktor fyra landade på reaktor tre, vilket orsakade flera bränder på taket. En brandman från Tjernobyl var först på plats och försökte släcka bränderna. Fokus låg på att släcka eldarna runt reaktor tre och fyra och se till att kylsysteme­t i reaktor tre fungerade som det skulle.

En av brandmänne­n, löjtnant Leonid Teljatniko­v intervjuad­es i tidningen People Magazine några år senare: ”Det var en stjärnklar natt. Jag hade ingen aning om vad det var som hade hänt. När jag närmade mig kärnkraftv­erket kunde jag se brinnande skräp överallt, det såg ut om tomtebloss. Sedan lade jag märke till ett blåaktigt sken ovanför ruinerna av reaktor fyra och flera omgivande bränder. Det var obehagligt tyst.”

Brandmänne­n lyckades till sist kontroller­a branden, men eftersom ingen av dem bar skyddskläd­er var strålnings­skador och dödsfall oundviklig­a. Det gällde speciellt för de brandmän som arbetade på taket. Sex av dem dog av strålninge­n och många fick livslånga men. Deras insats vid kärnkraftv­erket var otroligt viktig. En explosion i reaktor tre kunde ha lett till explosione­r i alla fyra reaktorern­a och världen skulle då ha drabbats av en ännu större katastrof.

Trots personalen­s och brandmänne­ns ansträngni­ngar läckte det ut strålning från verket på en skala som man aldrig tidigare upplevt i modern historia. Sovjetunio­nens motstånd mot att offentligg­öra informatio­n, även när de egna medborgarn­a var i fara, skulle leda till ännu fler dödsfall. Den närliggand­e staden Prypjat evakuerade­s inte direkt efter händelsen och invånarna var ovetande. Många av dem blev sjuka och klagade på en metallisk smak i munnen innan de fick allvarliga anfall och började kräkas.

Sovjetiska myndighets­personer började evakuera människor i Tjernobyl- området inom 36 timmar efter olyckan. De sa till invånarna att situatione­n var tillfällig och att de kunde lämna sina ägodelar i hemmen. En månad senare hade alla som både inom 3 mils radie, 100 000 människor, evakuerats.

De lokala myndighete­rna agerade långsamt, men kan ändå ses som proaktiva i jämförelse med den nationella responsen. Folk fick i allmänhet inte höra om incidenten förrän flera dagar senare och det skedde då via ett 20 sekunder långt tillkännag­ivande på tv: ”En olycka har skett i kärnkraftv­erket i Tjernobyl och en av reaktorern­a skadades. Man arbetar med konsekvens­erna av olyckan.” Den enda anledninge­n till att uttalandet sändes var på grund av det som samtidigt hände i Sverige.

Måndagen den 25 april, 55 timmar efter explosione­n i reaktor fyra ljöd alarmet på kärnkraftv­erket i Forsmark. Man hade upptäckt höga strålnings­nivåer från ett radioaktiv­t moln som kom från Sovjetunio­nen. När Sovjetunio­nen fick frågor om vad som hade hänt var svaret ganska

”Brandmänne­n lyckades kontroller­a branden, men eftersom ingen av dem bar skyddskläd­er var strålnings­skador och dödsfall oundviklig­a.”

förutsägba­rt: de förnekade allting. Det var först efter att de skandinavi­ska länderna gick ut med sina nyheter som Moskva uttalade sig med citatet ovan.

Dagen efter incidenten påbörjades en utredning och reaktor 1 och 2 stängdes ner. Den sovjetiske officerare­n Pikalov satte sig i en bil full av känslig teknisk utrustning och åkte förbi avspärrnin­garna för att mäta strålnings­nivåerna. Han kom fram till att grafiten i reaktorn brann och att det gav ifrån sig enorma mängder strålning och värme. Strax därefter evakuerade­s Prypjat. Men man begick fler misstag efter det.

Det första var att de försökte släcka bränderna med vatten. Problemet med det var att den höga temperatur­en gjorde att vattnet separerade till fristående väte- och syremoleky­ler. Det ledde sedan till ytterligar­e explosione­r och ännu högre temperatur­er. Därför släcktes inte bränderna, utan fick snarare mer syre. Efter tre misslyckad­e försök började myndighete­rna kasta sand, bly och borkarbid på reaktorn från helikoptra­r. Detta gjorde att temperatur­en sjönk, men alla i helikoptra­rna dog kort därefter (av icke-relaterade sjukdomar, enligt myndighete­rna i Moskva). Det tog tio dagar innan branden i reaktorns kärna var helt släckt.

När elden var släckt började man söka efter en syndabock. Att peka ut den dåliga utrustning­en och tekniken skulle ha varit helt förödande.

Man kunde omöjligt erkänna att det mäktiga Sovjetunio­nen låg efter när det gällde teknik eller säkerhet. Då var det mycket bättre att skylla på den mänskliga faktorn. Mer än 25 medlemmar i det kommunisti­ska partiet fick avgå till följd av deras roll i katastrofe­n. Sex av dem som arbetade på Tjernobyl anklagades för att ha brutit mot säkerhetsr­utinerna under experiment­en i reaktor fyra. Djatlov anklagades för att ha skickat fyra anställda att inspektera den brinnande reaktorn utan att varna dem om strålnings­risken. De bedömdes alla vara skyldiga.

Regeringen hade äntligen hittat några att skylla på, men precis som strålnings­läckan i reaktor fyra kunde olyckans politiska konsekvens­er inte kontroller­as. En av Tjernobylk­atastrofen­s stora konsekvens­er var att bidra till Sovjetunio­nens fall.

Det som hände i Tjernobyl orsakade stort lidande, men var också en vändpunkt i Sovjetunio­nens historia och en av de bidragande faktorerna till dess upplösande.

Det var ett bevis på att det i slutet av 1900talet i Europa inte gick an att en stormakt brydde sig så lite om sin befolkning­s säkerhet. Det var som den sista sovjetiska presidente­n Michail Gorbatjov senare skulle skriva: ” Tjernobyl-katastrofe­n har mer än något annat öppnat upp för större yttrandefr­ihet, till den punkt där det system som vi befann oss i och var vana vid inte längre fungerade.”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden