Ned­räk­ning till ka­ta­stro­fen

Lo­kal tid

1900-talet i text och bild - - Triumfer & Tragedier Tjernobyl-olyckan -

25 april

När re­ak­tor fy­ra skul­le stäng­as ner för en ru­tin­un­der­sök­ning be­stäm­mer ver­kets in­gen­jö­rer sig för att se om kyl­pum­pen kun­de kö­ras på el som ge­ne­re­rats av re­ak­torn när den job­ba­de på en läg­re prestanda. Det­ta som en ex­tra sä­ker­hets­åt­gärd om nöd­sy­ste­met skul­le slu­ta fun­ge­ra.

23:00

Kärn­kraft­ver­kets styr­sta­var som kon­trol­le­rar fis­sions­pro­ces­sen ge­nom att ab­sor­be­ra ne­u­tro­ner och sak­ta ner ked­je­re­ak­tio­nen, bör­jar an­vän­das för att sän­ka pre­stan­dan till 20 pro­cent av nor­mal­ni­vån för testet. Men för många sta­var an­vänds och det le­der till en näs­tan to­tal ned­släck­ning.

00:30

In­gen­jö­rer­na är oro­li­ga för att lä­get ska bli än­nu mer in­sta­bilt och lyf­ter där­för upp sta­var­na för att öka pre­stan­dan igen. Trots det oro­li­ga lä­get väl­jer de än­då att fort­sät­ta.

01:00

Än­nu fler sta­var lyfts upp och det au­to­ma­tis­ka nödstop­pet stängs av så att re­ak­torn kan fort­sät­ta fun­ge­ra trots den lå­ga pre­stan­dan.

01:21

50 se­kun­der ef­ter att testet star­tat går ni­vå­er­na plöts­ligt upp till far­li­ga ni­vå­er och man för­sö­ker ak­ti­ve­ra nödstop­pet. Plöts­ligt bör­jar bräns­le i kär­nan ex­plo­de­ra och bräns­le­ka­na­ler­na går sön­der.

01:24

Två ex­plo­sio­ner gör att re­ak­torns tak sprängs. Luft som sugs in i den för­stör­da re­ak­torn or­sa­kar en elds­vå­da och ef­tersom re­ak­torn in­te har ar­me­ra­de väg­gar sprids det en stor mängd ra­di­o­ak­tivt ma­te­ri­al i luf­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.