Oro för nya olyc­kor i Tjer­no­byl

1900-talet i text och bild - - Triumfer & Tragedier Tjernobyl-olyckan -

Vi kan än idag kän­na av kon­se­kven­ser­na av Tjer­no­byl­ka­ta­stro­fen. Oli­ka or­gan har be­räk­nat an­ta­let dö­da och kom­mit fram till skräm­man­de siff­ror. Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen räk­nar med att runt 4 000 män­ni­skor dog me­dan Gre­en­pe­a­ce kom fram till siff­ran 10 000 och even­tu­ellt än­nu fler. Mi­chail Gor­batjov häv­da­de att Sov­je­tu­ni­o­nen spen­de­ra­de to­talt 18 mil­jar­der rub­ler på att för­sö­ka kon­trol­le­ra den ra­di­o­ak­ti­va läc­kan och i sam­ma vän­da lyc­ka­des bli bank­rupt. Än idag kos­tar det. Vis­sa är oro­lig för att vi är på väg mot en ny ka­ta­strof.

Den lång­sik­ti­ga pla­nen för han­te­ring­en av re­ak­tor fy­ra är en enorm stål­bygg­nad som är tänkt att för­hind­ra yt­ter­li­ga­re läc­kor de när­mas­te 100 åren. Struk­tu­ren är 190 me­ter bred och mer än 100 me­ter hög. Pla­nen var från bör­jan att an­lägg­ning­en som kal­las NSC (New Sa­fe Con­fi­ne­ment) skul­le va­ra på plats re­dan 2005 men det skul­le drö­ja till 2017 in­nan den var fär­dig­byggd. En mind­re avan­ce­rad ”sar­ko­fag” har skyd­dat re­ak­torn se­dan 1986 men det har fun­nits en oro kring hur ef­fek­tiv den skul­le va­ra i läng­den.

Trots att många re­ge­ring­ar er­bjöd sig att hjäl­pa till med be­tal­ning­en för ar­be­tet, vil­ket blev för­se­nat, fanns det en oro för att ar­be­tet ald­rig skul­le fär­dig­stäl­las. Då ha­de Tjer­no­byl kun­nat drab­bas av yt­ter­li­ga­re en om­fat­tan­de kärn­krafts­o­lyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.