Da­gen då USA at­tac­ke­ra­des

Lo­kal tid

1900-talet i text och bild - - Krig & Konflikter Attacken På Pearl Harbor -

03:42

Min­rö­ja­ren Con­dor upp­täc­ker en ubåt 3,2 kilo­me­ter från Pearl Har­bor och skic­kar en var­ning till USS Ward.

06:10

183 strids- och bomb­flyg lyf­ter från ja­pans­ka han­gar­flyg norr om Oa­hu.

07:02

Förs­ta ob­ser­va­tio­nen Två sol­da­ter på ra­darsta­tio­nen Opa­na på Oa­hu upp­täc­ker att fler än 50 flyg­plan när­mar sig.

07:20

En löjt­nant miss­tar de ja­pans­ka pla­nen för de ame­ri­kans­ka B-17-pla­nen. Ett död­ligt miss­tag.

07:40

Mol­nen sking­ras och ja­pans­ka plan tar sik­te mot Pearl Har­bor.

07:55

Flyg­fält­sat­tack Ja­pa­ner­nas förs­ta bomb släpps på den ame­ri­kans­ka luft­ba­sen Whe­e­ler Fi­eld, norr om Pearl Har­bor. Ma­jo­ri­te­ten av pla­nen för­störs.

08:00

En skva­dron be­stå­en­de av tolv obe­väp­na­de ame­ri­kan­ska B-17-plan lyc­kas lan­da på Oa­hu ut­an att ve­ta om att ja­pa­ner­na at­tac­ke­ra­de. Ett av pla­nen lan­dar på en golf­ba­na.

08:10

Ari­zo­na sjun­ker En bomb träf­far USS Ari­zo­na och 450 000 ki­lo krut an­tänds. Skep­pet blir to­tal­för­stört 1177 be­sätt­nings­med­lem­mar dör.

08:12

USS Utah sjun­ker.

08:54

En and­ra våg av ja­pans­ka at­tac­ker på­bör­jas. Den här gång­en är må­let torr­doc­kan och när­lig­gan­de skepp.

10:00

Den tred­je vå­gen ställs in En tred­je at­tack ställs in av ja­pans­ka ge­ne­ra­ler, ef­tersom de an­såg att de gjort till­räck­lig ska­da.

13:00

De ja­pans­ka han­gar­skep­pen åter­vän­der till Ja­pan. Mer än 2 400 ame­ri­ka­ner dog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.