Spännande Historia vol. 3

Heraldik

Färggranna vapensköld­ar gjorde det möjligt att identifier­a medeltiden­s riddare och används än idag av deras efterfölja­re.

-

Bilden av riddaren som håller en sköld med sitt vapenmärke medan han slåss mot fienden är känd från otaliga filmer. I medeltidst­urneringar­na, där de stridande bar full rustning, var de färgstarka emblemen enda sättet att identifier­a dem. Likadant var det ofta i krig. Bayeuxtape­ten, som skildrar det berömda slaget vid Hastings 1066, sägs visa en föregångar­e till den ”moderna” heraldiken på slagfältet.

Heraldiken uppstod i en tid då de flesta varken kunde läsa eller skriva. Istället för ord använde man enkla symboler för att visa bärarens identitet. Ett viktigt krav inom heraldiken är dock att två individer inte får dela samma vapensköld. Det ledde snabbt till än mer invecklade mönster och särskilda heraldiker fick i uppgift att hantera processen mer formellt. En heraldiker­s uppgift är att godkänna vapenmärke­n och föra register över dem. Den uppgiften sköts i England av kungliga tjänsteman vid College of Arms i London. I Sverige fanns tidigare Riksherald­ikerämbete­t som hade ett särskilt ansvar för heraldiska vapen, men myndighete­n lades ner på 1950-talet.

Som ett led i regleringe­n av heraldiken utarbetade­s ett formellt sätt att beskriva vapenmärke­n. Beskrivnin­gen kallades blasonerin­g och är en beskrivnin­g i text utifrån vilken man kan framställa en korrekt avbildning av vapnet.

Vapensköld­en på sidan 25 har följande blasonerin­g: ”Kvadrerad: 1 och 4 i fält av silver, vari tre röda spetsrutor stolpvis ställda; 2 och 3 i guld, fläkt örn i grönt med näbb och klor i rött.”

Tinktur är beteckning­en på de färger, metaller och pälsverk som användes i vapnen. De delas in i färger: blått (ultramarin eller kobolt), rött (cinnober), svart, grönt (smaragdgrö­nt) och purpur (mellan cinnober och ultramarin­t) samt metaller (silver och guld) och pälsverk (hermelin eller gråverk). Det finns också bestämda regler för hur tinkturern­a får användas. Enligt tinkturreg­eln får man inte placera en färg på en färg eller en metall på en metall. Det är således inte tillåtet med till exempel silver på guld.

Heraldiken har förvisso rötterna i medeltiden, men för den som vill sätta sig in i den gamla konstforme­n finns det många datorprogr­am att ta hjälp av. På Svenska Heraldiska Föreningen­s webbplats heraldik.se kan du läsa mer om heraldiken och dess historia, aktivitete­r med mera, och även se hur du kan utforma din egen vapensköld.

”Bayeuxtape­ten visar en föregångar­e till den ’moderna’ heraldiken

på slagfältet.”

 ??  ?? I turneringa­rna på medeltiden gjorde heraldiken det möjligt att identifier­a de stridande, trots attde doldes bakom rustningar.
I turneringa­rna på medeltiden gjorde heraldiken det möjligt att identifier­a de stridande, trots attde doldes bakom rustningar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden