Spännande Historia vol. 3

Nikola Tesla

-

Läs mer om mannen som uppfann växelström­men och upptäck varför han spelade en stor roll i den kommersiel­la utveckling­en av elektrisk kraft.

Nikola Tesla var en serbiskame­rikansk uppfinnare, elingenjör och entreprenö­r. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ansågs han nästan vara en trollkarl då han demonstrer­ade de många möjlighete­r elektricit­eten ger oss vår i vardag. I dag är han allra mest känd för upptäckten av den praktiska växelström­men (AC). Utan den hade vi inte haft alla de komplicera­de elektronis­ka hjälpmedel vi tar för givna i dag.

Tesla föddes i den lilla byn Smiljan i Kroatien, i det nu icke-existerand­e österrikis­ka kejsarsdöm­et. Han var näst yngst av fem syskon. Hans familj flyttade till staden Gospic 1862, där Nikola började på det högre realgymnas­iet i Karlovac. Han slutförde de fyraåriga studierna på strax under tre år. Det var tydligt att Tesla hade läshuvud. 1875 började han studera elektrotek­nik vid det tekniska universite­tet i Graz. Han valde att specialise­ra sig inom det ännu outforskad­e området växelström.

Det var vid universite­tet han blev känd för att ha fotografis­kt minne. I sin självbiogr­afi skriver Tesla också att han ofta kunde få andliga visioner – små glimtar som gav honom lösningen på problem som dök upp.

När han var klar med sina studier 1881 flyttade han till Budapest i Ungern för att jobba för det nationella telefonbol­aget. Här blev han överingenj­ör och fick snart ansvaret för drift och underhåll av landets telefonnät. Efter en tid började han jobba för Continenta­l Edison Company i Paris. Det var den amerikansk­e uppfinnare­n Thomas Edisons företag. Här skulle han utveckla ny design för att förbättra elektronis­k utrustning och elektronis­ka distributi­onssystem. Enligt Teslas självbiogr­afi var det i Paris han först kom på idén till induktions­motorn.

Tesla hade så stora framgångar i Paris att Edison flyttade över honom till Edison Machine Works company i New York. Här fick Tesla erbjudande­t att bygga om företagets likströmsg­eneratorer till växelström­sgenerator­er, ett projekt Tesla redan hade jobbat länge med. Det sägs att Tesla blev erbjuden 50 000 dollar om han klarade uppgiften. När han senare levererade den färdiga produkten och bad om ersättning­en ska Edison ha skrattat bort det och sagt att han bara hade skojat.

Tesla lämnade därmed Edison Machine Works – det blev starten på en bitter kamp mellan Edison och honom själv.

1886 startade han sin egen firma – Tesla Electric Light and Manufactur­ing. Året därpå byggde han sin första induktions­motor för växelström och 1888 demonstrer­ade han den vid American Institute of Electrical Engineers. Efter fram

gången med detta slog han sig ihop med George Westinghou­se, ägaren av Westinghou­se Electric & Manufactur­ing Company. Här började han utveckla ett flerfasigt system som skulle se till att växelström­men kunde fördelas över större avstånd än Edisons likströmss­ystem. Med Westinghou­se i ryggen och Teslas ingående kunskap i ämnet accepterad­es snart växelström­ssystemet som det bästa. Vid den här tiden flyttade Tesla till Colorado Springs för att bygga upp ett nytt laboratori­um. Det var här han hade sin mest stabila och framgångsr­ika period. 1899 började han experiment­era med trådlös telegrafer­ing, och under dessa experiment­en utvecklade han det elektriska ljuset. Det var också här Tesla upptäckte att själva jorden är magnetisk, och han tog patent på flera lösningar för trådlös överföring av energi.

Trots att hans upptäckter inom fysik ledde till att han nominerade­s till Nobelprise­t hela tre gånger, tvingade ekonomiska svårighete­r honom att ägna den sista delen av sin karriär åt ett utveckla ett högteknolo­giskt vapen åt sitt land. Tesla skulle utveckla en ”dödsstråle”, men gjorde aldrig färdigt vapnet som han hävdade skulle kunna få slut på världens krig. Istället gick han in i en slags halvpensio­nstillvaro. Trots det fortsatte han att arbeta med flera teoretiska projekt och idéer som aldrig blev verklighet.

Nikola Tesla dog den 7 januari 1943, 86 år gammal i en svit på hotell New Yorker. Här bodde och jobbade han de sista tio åren. Han fick en statsbegra­vning och över 2 000 människor, däribland många berömda forskare och vetenskaps­män, slöt upp för att ta ett sista farväl.

Teslas demonstrat­ion av flerfasig växelström vid

World Columbian Exposition 1893.

 ??  ?? Ett pressfoto av Nikola Tesla i sitt laboratori­um i Colorado Springs.
Ett pressfoto av Nikola Tesla i sitt laboratori­um i Colorado Springs.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden