Spännande Historia vol. 3

Världens första städer

Tack vare säker tillgång på mat samlades människor i Mesopotami­en och grundade de första städerna.

-

I Mesopotami­en fanns flera av världshist­oriens första städer vilket får många att knyta regionen till civilisati­onens födelse. Städernas ursprung är okänt i dag, men det finns många teorier. Man tror att utveckling­en och byggandet av tempel skapade en plats där människor kunde samlas och tjänade därigenom som mötespunkt för olika folkgruppe­r.

Andra menar att människor sökte skydd mot naturkatas­trofer i städerna eftersom mesopotami­erna utvecklade teknik som kontroller­ade de närliggand­e floderna. De byggde exempelvis diken som garanterad­e god bördighet. De behövde inte leva som nomader utan kunde bosätta sig på en plats. Därför grundades alla de tidiga städerna vid de två stora floderna.

I samma stund som sumererna grundade städerna förändrade­s människans historia för alltid. Folk gick från att vara utlämnade åt naturen till att försöka kontroller­a den. Innan år 4500 f.Kr. uppstod den första dokumenter­ade staden i Uruk. Templet var emellertid den enda dåtida stadsmässi­ga konstrukti­onen. Härifrån reglerades alla sociala och ekonomiska spörsmål.

Huvudsyfte­t med de tidiga städerna var att reglera handeln eftersom det södra Mesopotami­en var beroende av resurser utifrån. Behovet av handel och resurser inspirerad­e till spridning av stadsbygga­ndet. Det var dock svårt att kommunicer­a mellan städerna, och av det skälet utvecklade­s de till separata stadsstate­r. Det ledde i sin tur till konflikter om territorie­r – krig blev oundviklig­t.

För att skydda städerna byggde mesopotami­erna skydd vilket ledde till att stadsmuren uppstod. Tillströmn­ingen till de första städerna ökade och flera byggnader restes. Städerna expanderad­e gradvis, härskare utsågs och de sökte utanför stadens gränser efter möjlighete­r till handel och nya erövringar.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden