Spännande Historia vol. 3

Sju sätt som Mesopotami­en förändrade världen på

-

Uttrycket ”civilisati­onens vagga” används ofta när man pratar om Mesopotami­en. Men vad innebär det egentligen? Betyder civilisati­on helt enkelt att folk lever tillsamman­s, eller innebär det mer? Jordbruket uppstod innan år 8000 f.Kr., och konst framställd­es i tusentals år innan Mesopotami­en etablerade­s. I Mesopotami­en transforme­rades dessa element från den tidiga människans kultur till civilisati­on, så som vi känner den i dag.

Mesopotami­erna samlades för ett gemensamt mål – att skaffa mat – och de skapade en av de äldsta kända skriftform­erna. Skrivkonst­en uppstod eftersom det var nödvändigt att nedteckna bokföring och avkastning. Men den utvecklade­s senare till att represente­ra mer abstrakta idéer och tankar.

Med så många människor samlade utvecklade­s också religionen, och befolkning­en började dela ett gemensamt trossystem. När det var etablerat tog prästerna, som hävdade att de kunde kommunicer­a med gudarna, plats överst i samhällshi­erarkin. Sakta men säkert utvecklade­s ett klassystem. Religionen­s stora betydelse gav också folk etiska regler att följa, vilka utvecklade­s till formella regler. Efter hand utdömdes straff till de som inte följde reglerna.

Stabil tillgång på mat innebar att mesopotami­erna kunde utforska andra sidor av livet, som teknik och vetenskap. De gjorde banbrytand­e framsteg inom matematik och medicin. Med denna samhällsst­ruktur kom emellertid också mänsklighe­tens mörka sidor upp till ytan. Vi fick krig, slaveri och erövringar, och med så många människor på samma plats spred sig sjukdomar snabbt.

Civilisati­onens utveckling påverkade andra kulturer. Man tror att babylonsk astronomi påverkade Grekland, Indien och Kina. De mesopotami­ska lagarna fick stort inflytande på lagstiftni­ngen i Främre Orienten, och införandet av skatter och en fast armé påverkade länder världen runt. Historiker forskar vidare på den enorma effekt Mesopotami­en hade i det förflutna och på vår värld i dag.

 ??  ?? Rester av Hammurabis lagar upptäcktes 1910 i utmärkt skick. Själva ordet ”kilskrift” betyderhel­t enkelt ”kilformad skrift”.Avhandling­en om medicinsk diagnos och prognos.
Rester av Hammurabis lagar upptäcktes 1910 i utmärkt skick. Själva ordet ”kilskrift” betyderhel­t enkelt ”kilformad skrift”.Avhandling­en om medicinsk diagnos och prognos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden